LEGE Nr. 105 din 24 iunie 1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate in conditiile prezentei legi sunt cai administrative de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, dupa caz, a impozitelor taxelor, a contributiilor la fondurile speciale, a majorariior de Intarziere sau a penalitatilor si amenzilor ori a altor sume constatate si aplicate de organele Ministerului Finantelor, abilitate, potrivit legii, sa efectueze acte de control sau de impunere.

Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent amenzile constatate si aplicate prin actele organelor Ministerului Finantelor, ce nu sunt aferente unor impozite, taxe sau altor sume constatate si aplicate de catre aceste organe, care se solutioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in domeniul constatarii si sanctionarii contraventiilor.

Art. 2. - Impotriva masurilor dispuse prin procesele-verbale sau prin alte acte ale organelor cu atributii de control sau de impunere se pot face obiectiuni care se depun, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare, la organul care a Incheiat procesul-verbal sau alt act al organului cu atributii de control sau de impunere.

Raspunsul la obiectiuni se comunica in termen de 15 zile de la inregistrarea acestora, prin hotarare motivata, semnata de seful organului care a intocmit procesul-verbal sau care a comunicat actul organului cu atributii de control sau de impunere.

Art. 3. - Impotriva hotararii se poate depune, in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii acesteia de la organul care a emis hotararea, dar nu mai mult de 20 de zile de la data comunicarii, contestatie care se solutioneaza de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

Contestatia, impreuna cu actele care au stat la baza hotararii, va fi remisa directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului

Bucuresti, dupa caz, in termen de 5 zile de la inregistrarea acesteia .

Contestatia adresata directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, nu poate avea ca obiect alte sume si alte masuri decat cele asupra carora s-au emis hotarari prin care s-au solutionat obiectiunile.

Contestatia se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrarea ei, prin dispozitie motivata, semnata de directorul general.

Art. 4. - Impotriva dispozitiei date de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, se poate face plangere la Ministerul Finantelor in termen de 15 zile de la data comunicarii acesteia.

Ministerul Finantelor solutioneaza plangerea, prin decizie motivata, in termen de 60 de zile de la primirea acesteia.

Art. 5. - Plangerea adresata Ministerului Finantelor se depune la directia generala a finantelor publice si consiliului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucuresti. dupa caz, care o va inainta, in termen de 5 zile Ministerului Finantelor, impreuna cu documentul original de plata a taxei de timbru si cu dosarul contestatiei.

Art. 6. - Contestatiiie adresate directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetele sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, sunt supuse unei taxe de timbru de 2% la suma contestata. Dar nu mai putin de 10.000 lei, iar plangerile adresate Ministerului Finantelor sunt supuse unei taxe de timbru de 1% la suma contestata, dar nu mai putin de 10.000 lei.

Sumele platite cu titlu de taxe de timbru, aferente contestatiei si plangerii, se restituie, la cerere, integral sau partial, in raport cu admiterea integrala sau partiala acestora.

Art. 7. - Plangerile adresate Ministerului Finantelor nu pot avea ca obiect alte sume si alte masuri decat cele asupra carora s-au emis dispozitii prin care s-au solutionat contestatiile de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a rnunicipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 8. - Prin solutionarea contestatiilor si a plangerilor nu se poate crea petitionarului o situatie nnai grea decat cea constatata si aplicata prin actul care face obiectul petitiei.

Art. 9. - Impotriva deciziei Ministerului Finantelor se poate face actiune, in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, la instanta judecatoreasca prevazuta in legea speciala de instituire a impozitelor si taxelor contestate.

In situatia in care legea speciala nu precizeaza instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze actiunea, aceasta va fi remisa spre solutionare curtii de apel in a carei raza teritoriala petentul isl are sediul sau domiciliul, dupa caz.

Impotriva sentintei curtii de apel sau a judecatoriei se poate face recurs la Curtea Suprema de Justitie sau la tribunal, dupa caz, in termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 10. - Ministerul Finantelor va emite norme metodologice de aplicare unitara a procedurii de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor privind impozitele, taxele, alte venituri bugetare si fonduri speciale, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 11 . - Contestatiile depuse inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor solutiona potrivit procedurii existente la data depunerii contestatiei.

Art. 12. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

- art. 42 si 43 din Decretul nr. 153/1954 privind impozitul pe veniturile populatiei, publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a R.P.R. nr. 22 din 11 mai 1954;

- art. 3 lit. a), b), c), d) si f) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru, publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a R.P.R. nr. 14 din 5 iunie 1955;

- pct. 25 si 25, din H.C.M. nr. 911/1955 privind stabilirea listei actelor si faptelor supuse taxelor de timbru, precum si a tarifului taxelor de timbru, publicata in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de Ministri al R.P.R. nr. 30 din 5 iunie 1995;

- art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991;

- art. 13 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991;

- art. 14 si 15 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 185 din 2 august 1996, cu modificarile ultenoare;

- art. 10 si 11 din Hotararea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 12 noiembrie 1991 , cu modificarile ulterioare;

- art. 37 alin. (1) si art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995;

- art. 7 alin. 1 si 5 din Hotararea Guvernului nr. 206/1993 privind unele masuri pentru continuarea liberalizarii preturilor si tarifelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 36 din 28 iunie 1 993, cu modificarile ulterioare;

- art. 22 si 23 din Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import si din tara, precum si impozitul la titeiul din productia interna si gazele naturale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare;

- art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al Romaniei, publicata in Monitorul Of icial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 102/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 18 noiembrie 1994;

- pct. 10 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind masuri pentru Intarirea disciplinei financiare a agentilor economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 12/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 27 din 7 februarie 1995, cu modificarile ulterioare;

- art. 28 alin. 1-4 si 6 din Ordonanta Guvernului ur. 70/1994 privind impozitul pe profit republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 40 din 12 martie 1997; ,

- art. 63 alin. 1, 3, 5 si 6 si art. 64 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 din 24 mai 1994, cu modificarile ulterioare;

- art. 12 si 13 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994.

art. 16 alin . 1 -8, 10 si 11 si art. 17 din Legea nr. 34/1994 privind impozitui pe venitul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 2 iunie 1994, cu modificarile ulterioare;

art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 555/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale din domeniul preturilor si tarifelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 21 septembrie 1994, cu modificarile ulterioare;

- art. 13 alin. 1-4, 8 si 10-12 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 101/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995;

- orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 2 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN DUMITRESCU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 10 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VASILE LUPU