LEGE Nr. 27 din 17 mai 1994*) privind impozitele si taxele locale

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor unitatilor administrativ teritoriale si sunt reglementate prin prezenta lege.

Art. 2

Fondurile banesti constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor care se finanteaza de la bugetele proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile legii.

Art. 3

Persoanele fizice, persoane juridice, asociatiile familiale, asociatiile agricole, unitatile economice ale unor persoane juridice, precum si cele ale organizatiilor politice si obstesti, institutiilor publice, fundatiilor si altora asemenea, unitatile de cult, filialele, sucursalele si reprezentantele autorizate sa functioneza pe teritoriul Romaniei, apartinand persoanelor fizice si juridice straine, si altele similare, denumite in continuare contribuabili, au obligatia de a plati impozitele si taxele locale reglementate prin prezenta lege.

___________

*) Republicata in temeiul art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84 din 23 decembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 375 din 24 decembrie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 27 din 17 mai 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 127 din 24 mai 1994 si a mai fost modificata prin:

- Ordonanta Guvernului nr. 24 din 11 august 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 25 august 1995, (aprobata prin Legea nr. 114 din 29 noiembrie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 282 din 5 decembrie 1995);

- Legea nr. 105 din 24 iunie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997;

- Ordonanta Guvernului nr. 61 din 28 august 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, (aprobata prin Legea nr. 194 din 17 noiembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 24 noiembrie 1997);

- Ordonanta Guvernului nr. 68 din 28 august 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, (aprobata si modificata prin Legea nr. 73 din 7 aprilie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998);

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84 din 23 decembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 375 din 24 decembrie 1997, (aprobata si modificata prin Legea nr. 105 din 26 mai 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 198 din 28 mai 1998);

CAPITOLUL II: Impozitul pe cladiri

Art. 4

Impozitul pe cladiri este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru cladirile aflate in proprietatea acestora, indiferent de locul unde acestea sunt situate si de destinatia acestora.

In cazul cladirilor proprietate de stat, aflate in administrarea sau folosinta, dupa caz, a contribuabililor, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre cei care le au in administrare sau in folosinta.

Pentru cladirile care constituie fondul locativ de stat, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre unitatile care le administreaza.

Art. 5

Impozitul pe cladirile proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote stabilite de catre consiliile locale, potrivit legii, care poate fi cuprinsa intre 1,0 - 1,5% asupra valorii stabilite potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege.

Art. 6

Pentru cladirile altor contribuabili decat cei prevazuti la art. 5, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de catre consiliile locale, potrivit legii, ce poate fi cuprinsa intre 1,0 - 1,5% asupra valorii la care sunt inscrise cladirile in evidenta contabila a acestora.

Art. 7

La determinarea impozitului pe cladiri, in cazul contribuabililor, cu exceptia celor prevazuti la art. 5, se au in vedere atat cladirile aflate in functiune, cat si cele in rezerva sau conservare.

Art. 8

Cladirile aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii sunt supuse in continuare impozitului pe cladiri, calculat pe baza valorii la care au fost inscrise in evidenta contabila.

Lista cladirilor si constructiilor care nu sunt supuse impozitului pe cladiri este redata in anexa nr.2 la prezenta lege.

Art. 9

Cladirile noi, dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma, se impun cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite. Impozitul se calculeaza pe numele noului contribuabil, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

Art. 10

Cladirile demolate in conditiile legii, cladirile distruse si cele transmise in administrarea sau, dupa caz, in proprietatea altor contribuabili, in cursul anului, se scad de la impunere cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs una dintre aceste situatii.

Scaderea de la impunere se acorda numai partea de cladire demolata, distrusa sau transmisa in administrarea sau in proprietatea altor contribuabili.

Art. 11

Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor persoane fizice, se stabileste pe baza declaratiei de impunere, depusa in conditiile prezentei legi de catre proprietarul cladirii la organul fiscal teritorial pe raza caruia se afla cladirea. Pentru ceilalti contribuabili, impozitul se calculeaza de catre acestia prin declaratie de impunere, care se depune la organele fiscale teritoriale si se verifica de catre acestea.

Art. 12

Impozitul anual pe cladiri se plateste trimestrial, in rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

CAPITOLUL III: Impozitul pe teren

Art. 13

Contribuabilii, definiti potrivit legii, care detin in proprietate suprafete de teren, situate in municipii, orase si comune, datoreaza impozitul pe teren conform dispozitiilor legii.

Art. 14

Impozitul pe teren se stabileste anual, in suma fixa pe metru patrat de teren, diferentiat pe categorii de localitati, iar in cadrul localitatilor, pe zone, dupa cum urmeaza:

- lei/m2

Zona in cadrul localitatii

Categoria localitatii

municipii

orase

comune

A

120

90

20

B

70

50

15

C

45

30

-

D

30

20

-

Contribuabilii, persoane fizice, care detin in proprietate suprafete de teren aferente curtilor, neocupate de cladiri, de pana la 1.000 m2 inclusiv, situate in municipii, orase si comune, sunt scutiti de impozitul pe teren. Pentru suprafetele care depasesc 1.000 m2 se datoreaza impozit pe venitul agricol, conform prevederilor legale.

Art. 15

Incadrarea terenurilor pe zone, in cadrul localitatilor, se face de catre consiliile locale, in functie de pozitia terenurilor fata de centrul localitatilor, de caracterul zonei respective (zona de locuit sau zona industriala), apropierea sau departarea fata de caile de comunicatie, precum si de alte elemente specifice fiecarei localitati in parte.

Art. 16

Contribuabilii care dobandesc dreptul de proprietate pentru unele terenuri proprietate de stat, avute anterior in administrare sau in folosinta, datoreaza impozitul pe terenuri incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a survenit aceasta modificare.

Art. 17

Impozitul pe terenurile situate in orasele care trec in categoria municipiilor sau in comunele care trec in categoria oraselor, dupa caz, se modifica corespunzator noii incadrari a localitatii in care sunt situate terenurile incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a survenit aceasta modificare.

Art. 18

Impozitul pe teren, prevazut la acest capitol nu se aplica terenurilor pentru care se plateste taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura, datorata potrivit legii.

Impozitul pe teren nu se aplica terenurilor ocupate de cladirile si constructiile prevazute in anexa nr. 2, precum si terenurilor din perimetrul cimitirelor.

Art. 19

Impozitul pe teren se stabileste, se modifica si se incaseaza potrivit prevederilor art. 9 - 12.

CAPITOLUL IV: Taxa asupra mijloacelor de transport

Art. 20

Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica, apartinand contribuabililor, se stabileste in functie de capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cm3 sau fractiune de capacitate sub 500 cm3, dupa cum urmeaza:

-lei/an

- autoturisme

4.000

- autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel

12.000

-autotrenuri de orice fel

14.000

-tractoare inmatriculate in evidentele organelor de politie

8.000

-motociclete, motorete si scutere

2.000

-biciclete si tricicluri cu motor

1.500

Pentru remorci de orice fel, semiremorci si rulote, apartinand contribuabililor, taxele anuale se stabilesc, in functie de capacitatea acestora, astfel:

Capacitatea

-lei/an

a) pana la o tona inclusiv

6.000

b) intre 1-3 tone inclusiv

20.000

c) intre 3-5 tone inclusiv

30.000

d) peste 5 tone

38.000

Pentru atase, taxa anuala se stabileste la nivelul a 50% din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas si triciclurile cu motor care apartin invalizilor si care sunt adaptate invaliditatii acestora.

Art. 21

Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumparare sau cu alte documente legale din care sa rezulte acestea.

Art. 22

Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care apartin contribuabililor, se stabileste anual, pentru fiecare mijloc de transport in parte, dupa cum urmeaza:

- lei/an-

- luntre, barci motor, folosite pentru uz si agrement personal

1.000

- barci fara motor, folosite in alte scopuri

7.000

- barci cu motor

20.000

- bacuri, poduri plutitoare

15.000

- salupe

40.000

- iahturi

500.000

- remorchere si slepuri

200.000

- vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune de 1.000 tdw

50.000

Barcile si luntrele, folosite de localnicii din Delta Dunarii si din Insula Mare a Brailei pentru transport de uz personal, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de tansport.

Art. 23

Taxa asupra mijloacelor de transport se datoreaza incepand cu data de intai, a lunii in care au fost dobandite, iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidentele organelor de politie sau ale capitaniilor porturilor, dupa caz, taxa se da la scadere incepand cu data de intai a lunii in care a aparut una dintre aceste situatii.

Art. 24

Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste de catre organele fiscale teritoriale in raza carora contribuabilii isi au domiciliul sau sediul, dupa caz, pe baza declaratiei de impunere, depusa in conditiile prezentei legi.

Art. 25

Institutiile publice, precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun, din interiorul localitatilor, sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.

Transportul de calatori in comun, din interiorul localitatilor, se refera si la cel care parcurge o distanta in afara localitatii, daca se practica tarife stabilite in conditiile transportului in comun.

Art. 26

Taxa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial, in rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Pentru mijloacele de transport dobandite in cursul anului, taxa datorata se repartizeaza in sume egale, la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului.

Persoanele fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport, au obligatia de a achita integral taxa datorata, la data luarii in evidenta de catre organele fiscale.

 

CAPITOLUL V: Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor

Art. 27

Certificatele, avizele si autorizatiile in domeniul constructiilor, eliberate contribuabililor, sunt supuse unor taxe diferentiate, in functie de valoarea constructiilor sau a instalatiilor, de suprafata terenurilor si de natura serviciilor prestate, astfel:

1. Certificatul de urbanism:

Suprafata terenurilor pentru care se solicita certificatul

- m2-

Taxa

-lei-

Pentru mediul urban:

 

a) pana la 150

1.000-1.450

b) pana la 250

1.500-1.950

c) pana la 500

2.000-2.450

d) pana la 750

2.500-2.950

e) pana la 1.000 3.000

3.500

f) peste 1.000

3.500 + 5 lei/m2 pentru suprafetele mai mari de 1.000 m2

- pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevazuta pentru mediul urban.

 

2. Autorizatia de construire pentru lucrarile care se autorizeaza potrivit legii

- 1% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei, inclusiv instalatiile aferente acesteia, pentru lucrari cu valoare pana la 1 miliard lei inculsiv;

- 0,5% pentru lucrari peste 1 miliard lei, dar nu mai putin de 10 milioane lei si nu mai mult de 300 milioane lei.

Pentru constructiile de locuinte, taxele se reduc cu 50%.

Taxele prevazute la acest punct nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, inclusiv constructiile anexe ale acestora, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutii publice.

3. Autorizarea de foraje si excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari :

- pentru fiecare m2..................1.500 - 2.000 lei.

4. Autorizarea constructiilor provizorii de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea:

- 3% din valoarea autorizata a constructiilor provizorii.

5. Autorizatii de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote, campinguri:

- 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.

6. Autorizarea constructiilor pentru lucrari cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor:

- pentru fiecare m2 600 lei, dar nu mai putin de 3.500 lei.

7. Autorizarea de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor si a amenajarilor se taxeaza cu 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desfiintarii partiale, cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita dezafectata.

8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, taxa care se percepe este de 50% din valoarea taxei initiale.

9. Autorizatiile pentru lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica si telefonie:

- pentru fiecare instalatie 2.000 - 3.000 lei.

10. Avizul comisiei de urbanism si amenazare a teritoriului 10.000 - 15.000 lei.

11. Certificat nomenclatura stradala si adresa 2.000 - 2.500 lei.

12. Taxe pentru eliberarea autorizatiilor de orice fel, cu exceptia celor din domeniul constructiilor, precum si viza anuala a acestora.

A. Autorizatii de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:

a) pentru meseriasi si carausi 1.700 - 2.500 lei

b) pentru cazane de fabricat rachiu 2.500 - 5.500 lei

c) pentru liber profesionisti 5.000 - 8.000 lei

d) pentru mori, prese de ulei si darace 8.300 - 15.000 lei

e) pentru alte activitati neprevazute mai sus 16.600 - 25.000 lei

B. Autorizatii sanitare de functionare eliberate contribuabililor.............................................3.400 - 5.000 lei

13. Alte lucrari:

a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, de fiecare m2 de plan:

- la scara 1:500

10.000 lei

- la scara 1:1.000

15.000 lei

- la scara 1:2.000

20.000 lei;

b) eliberarea sau viza anuala a

 

autorizatiilor ce dau dreptul

 

de a executa proiecte

15.000 lei.

Art. 28

Valoarea autorizata a lucrarilor pentru care se percep taxe se stabileste pe baza celor declarate de solicitant in cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire

Consiliile judetene si consiliile locale, prin organele tehnice de specialitate, vor regulariza taxa pentru autorizatia de construire, prin declararea de catre solicitant a valorii reale a lucrarii, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin autorizatia de construire.

Art. 29

Cuantumul taxelor mentionate la art.27 pct. 1, 3, 6, 9, 10, 11 si 12 se stabileste, in limitele prevazute de lege, de catre consiliile judetene si consiliile locale.

Taxele prevazute la acest capitol se platesc inainte de eliberarea certificatelor, a avizelor si a autorizatiilor.

Dovada platii taxei se pastreaza de catre organul care a eliberat documentele respective.

CAPITOLUL VI: Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama

Art. 30

Contibuabilii, definiti potrivit art. 3, care folosesc mijloace de publicitate prin afisaj si reclama, datoreaza urmatoarele taxe:

a) taxe pentru publicitate, afisaj si reclama, datorate in functie de dimensiuni:

lei/an

- sub 0,5 m2 inclusiv

5.000-12.000

- intre 0,5 si 1 m2 inclusiv

9.000-23.000

-intre 1 si 2 m2 inclusiv

18.000-35.000

- intre 2 si 3 m2 inclusiv

34.000-75.000

- intre 3 si 5 m2 inclusiv

94.000-190.000

- peste 5 m2

26.000-70.000

 

pentru fiecare m2 sau fractiune;

b) taxele prevazute pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii de catre contribuabili:

lei/an

- pana la 0,5 m2 inclusiv

3.000-4.000

- intre 0,5 si 1 m2 inclusiv

5.000-8.000

-intre 1 si 2 m2 inclusiv

7.000-12.000

- peste 2 m2

5.000-8.000

 

pentru fiecare m2 sau fractiune.

Pentru afisele de publicitate si reclama tiparite, taxele prevazute la lit. a) si b) din cuprinsul acestui articol se datoreaza pentru fiecare exemplar si se reduc cu 50%.

Cuantumul taxelor prevazute la lit.a) si b) se stabileste de catre consiliile locale pe teritoriul carora se realizeaza publicitatea, afisajul sau reclama, in limitele prevazute mai sus.

Art. 31

Pentru firmele, reclamele, afisajele si publicitatea realizate exclusiv intr-o limba straina, taxele prevazute la art. 30 lit. a) si b) se majoreaza de 5 ori.

Art. 32

Contribuabilii, definiti potrivit art. 3, care solicita efectuarea serviciului de reclama si publicitate pe panouri exterioare, mijloace de transport si afisaj public, pentru tigari, produse din tutun si bauturi alcoolice, exceptand berea sub 12% alcool, pe baza de contract scris, sunt obligati sa plateasca la bugetele locale o taxa de 20% din valoarea contractului.

Taxa devine exigibila la data intrarii in vigoare a contractului.

Taxa nu se datoreaza pentru activitatile sponsorizate in conditiile prevazute de lege.

Art. 33

Taxa pentru afisajele si biletele de publicitate netiparite este de 1.000 lei pentru fiecare exemplar. Plata taxei se face prin aplicarea de timbre fiscale - varf si matca - astfel incat sa nu poata fi dezlipite si refolosite.

Art. 34

Contribuabilii care efectueaza reclama si publicitate in contul altora, prin expunerea de afise si panouri in scop de reclama si publicitate, in alte conditii decat cele prevazute la art. 32 si 33, sunt obligati sa plateasca o taxa fixa, egala cu taxa prevazuta la art. 30 lit. a).

Pentru obiectele expuse in scop de reclama si publicitate in contul altora si care nu sunt destinate vanzarii si desfasurarii propriei activitati se plateste o taxa lunara de 5.000 lei/obiect.

Art. 35

Taxa de publicitate, afisaj si reclama, datorata potrivit art. 30, 31 si 34 se plateste anticipat la bugetul consiliului local in raza caruia se realizeaza publicitatea, afisajul sau reclama.

In situatiile in care mijloacele de publicitate sau de reclama au o durata mai mare de un an, taxa se plateste in cursul lunii ianuarie a fiecarui an.

Art. 36

Taxa pentru reclama si publicitate, datorata potrivit art. 32 si 33, se varsa la bugetul consiliului local in raza caruia se realizeaza aceste activitati, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care taxa a devenit exigibila si, respectiv, incasata.

Art. 37

Confectionarea fiselor si a biletelor de publicitate sau de reclama de catre persoanele fizice sau persoanele juridice se poate efectua numai dupa ce se face dovada achitarii taxei pentru intregul tiraj.

In cuprinsul tipariturii efectuate se face mentiunea cu privire la tirajul tiparit, cuantumul taxei de afisaj si documentul de plata a acesteia.

 

CAPITOLUL VII: Taxa pentru sederea in statiunile turistice

Art. 38

Pentru sederea, pe o durata mai mare de 48 de ore, in statiunile turistice, declarate conform legii, consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, dupa caz, stabilesc taxa pentru sederea in respectivele statiuni turistice.

Taxe pentru sederea in statiunile turistice se plateste de catre persoanele fizice in varsta de peste 18 ani.

Art. 39

Persoanele care au domiciliul in aceste localitati, cele aflate in deplasare, in interesul serviciului, turistii cazati la cabanele turistice aflate in afara statiunilor turistice, persoanele cu handicap, pensionarii de orice fel, elevii si studentii sunt scutiti de plata taxei pentru sederea in statiunile turistice.

Art. 40

Taxa pentru sederea in statiunile turistice se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea sau se face tratamentul balnear, o data cu luarea in evidenta a turistilor, si se varsa la bugetul consiliului local in termen de 10 zile de la aceasta data.

Art. 41

In cazul in care taxa pentru sedere in statiunile turistice este inclusa in chitanta sau in costul biletului de odihna si tratament, persoanele juridice prevazute la art.40 vor varsa la bugetul consiliului local suma aferenta acesteia, recuperata de la agentiile de turism prin intermediul carora a fost valorificata chitanta sau biletul de odihna si tratament, in termen de 10 zile de la luarea in evidenta a turistilor.

 

CAPITOLUL VII: Alte taxe locale

Art. 42

In exercitarea atributiilor ce le revin in administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ teritoriale, consiliile locale sau judetene, dupa caz, pot institui taxe pentru: utilizarea temporara a locurilor publice; detinerea in proprietate sau in folosinta, dupa caz, de utilaje autorizate sa functioneze in scopul obtinerii de venit; vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura si arheologice, precum si alte taxe.

Sumele provenite din taxele mentionate la alineatul precedent constituie venituri proprii ale bugetelor locale.

Art. 43

Consiliile locale pot institui si alte taxe, altele decat cele reglementate de lege, pentru servciile publice create la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, in scopul satisfacerii unor necesitati ale locuitorilor, cu conditia ca taxele percepute sa asigure cel putin acoperirea cheltuielilor cu infiintarea, intretinerea si, dupa caz, functionarea acestor servicii.

Taxele speciale, instituite potrivit alineatului precedent, constituie venituri cu afectatie speciala ale bugetelor locale, fiind destinate satisfacerii scopurilor pentru care au fost infiintate.

Sumele ramase neutilizate, stabilite la sfarsitul exercitiului bugetar ca diferenta intre veniturile incasate si cheltuielile efectuate, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

Art. 44

Instituirea de noi taxe se publica in presa si se afiseaza la sediile consiliilor locale, precum si in alte locuri publice, cu cel putin 30 de zile inainte de aplicare.

Art. 45

Pentru evidenta, urmarirea si incasarea taxelor prevazute la art. 38 si 43, consiliile locale pot folosi, pentru localitatile unde volumul taxelor o justifica, personal angajat prin conventii civile, platit pe baza de tarife din incasari stabilite ca atare de catre consiliile locale respective.

Sumele platite drept remiza se supun impozitului pe salarii, in conditiile legii.

 

CAPITOLUL IX: Dispozitii comune si tranzitorii

Art. 46

Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratii de impunere la organele fiscale teritoriale in raza carora isi au domiciliul, sediul sau se afla bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii cladirilor, constructiilor, terenurilor, mijloacelor de transport si a altor bunuri supuse obligatiilor fiscale, potrivit prezentei legi, sau de la data la care au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate.

Art. 47

Pentru neplata la termen a impozítelor si taxelor locale se datoreaza majorari de intarziere, conform dispozitiilor legale in materie.

In cazul in care ultima zi a termenului de plata este zi nelucratoare, plata impozitului sau a taxei, dupa caz, se face fara majorari de intarziere, in ziua lucratoare imediat urmatoare.

In situatiile in care impozitele si taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaratiei ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea sau modificarea impozitului sau a taxei, dupa caz, se poate face pe 5 ani anteriori celui in care s-a efectuat constatarea.

Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 5 ani.

Impozitul sau taxa, respectiv diferenta de impozit sau de taxa, stabilite in conditiile mentionate in cuprinsul acestui articol, se platesc in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

La diferentele de impozit sau de taxe stabilite se calculeaza majorari de intarziere de la data cand impozitul sau taxa era datorata.

Functionarul vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor si taxelor datorate raspunde pecuniar, in limita majorarilor de intarziere calculate.

Art. 48

Obiectiunile, contestatiile si plangerile formulate la actele de control sau de impunere se solutioneaza conform dispozitiilor legale in materie.

Art. 49

Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, in cazul impozitelor si taxelor care sunt venituri ale bugetelor acestora si nu au fost platite in termen, esalonari la plata in cel mult 12 rate lunare, amanari la plata pana la sfarsitul anului calendaristic, precum si reduceri sau scutiri de majorari de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale neachitate.

Impozitul pe cladirile si constructiile utilizate in mod exclusiv in agricultura,ca: grajduri, saivane, padocuri, magazii si patule pentru depozitarea furajelor si a produselor agricole si alte asemenea cladiri si constructii, se reduce cu 50% pana la data de 31 decembrie 1998.

Impozitele si taxele locale, stabilite in sume fixe, vor putea fi majorate sau diminuate, anual, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, cu pana la 30%. Hotararea de modificare trebuie adoptata pana la data de 31 octombrie a fiecarui an si se aplica in anul urmator.

Art. 50

Persoanele fizice, veterani de razboi, si cele prevazute la art. 1 din Decretul - lege nr.118/1990, republicat, sunt scutite de plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta lege.

Persoanele fizice, vaduve de razboi, sunt scutite de impozitele si taxele prevazute la cap. II si III, scutirile se aplica si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi.

Prevederile art. 10 alin. 1 lit. k) din Legea nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, referitoare la scutirea de plata taxelor si impozitelor pentru cladiri si terenul aferent, pentru autoturisme hycomat si mototricicluri, se mentin si in conditiile prezentei legi.

Facilitatile prevazute in prezentul articol se acorda persoanelor fizice mentionate mai sus, in proportie de 100% pentru bunurile proprii si de 50% pentru bunurile comune sotilor, stabilite conform prevederilor legale, in cazurile in care unul dintre soti beneficiaza de facilitati mentionate.

Scutirea de impozite si taxe locale se acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare prin care se atesta situatia respectiva.

Sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale, reglementate prin prezenta lege, fundatiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a intemeia, intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural.

Art. 51

Contribuabilii din strainatate, cu activitate in Romania, platesc impozitele si taxele locale, majorarile aferente si amenzile contraventionale stabilite potrivit prezentei legi, in lei, prin transformarea valutei necesare la cursul de schimb valutar in vigoare la data cand se face plata.

Art. 52

Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 46;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 46.

Contraventia mentionata la lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 la 250.000 lei, iar cea de la lit. b) cu amenda de la 250.000 lei la 1.000.000 lei.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele fiscale teritoriale.

Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.

Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile contribuabililor, persoane juridice, pentru care se aplica dispozitiile legale specifice.

Art. 53

Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, precum si a amenzilor se efectueaza de catre organele de specialitate ale consiliilor locale.

In cursul anului 1998, consiliile locale au obligatia organizarii de compartimente de specialitate, in vederea preluarii atributiilor prevazute la alin.1, stabilite conform legislatiei referitoare la administratia publica locala, incepand cu data de 1 ianuarie 1999, data pana la care acestea se vor realiza prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor.

Incepand cu anul 1999 se va adopta o noua procedura de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si plangerilor formulate la actele de control sau de impunere.

Art. 54

In cazul neachitarii la termen a impozitelor si a taxelor locale reglementate de prezenta lege, organele fiscale teritoriale si organele consiliilor locale, pentru cele stabilite de acestea, pot dispune achitarea sumelor restante din conturile agentilor economici, pe cale de decontare bancara, care constituie titlu executoriu, sau prin aplicarea gradelor de urmarire silita, prevazute de lege, asupra elementelor patrimoniale ale debitelor.

Art. 55

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Finantelor, norme privind metodologia de calcul, formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si a taxelor locale*)

Art. 56

Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 57

Impozitele si taxele locale, reglementate prin prezenta lege, constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrativ teritoriale in care contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau in care se afla bunurile impozabile sau taxabile, cu exceptia taxelor care, potrivit dispozitiilor legale, se gestioneaza, se administreaza si se utilizeaza ca venituri extrabugetare.

Art. 58

Impozitele si taxele locale, stabilite in sume fixe, valorile impozabile prevazute in anexa nr.1, precum si amenzile se indexeaza, anual, prin hotarare a consiliilor locale, pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an fiscal, pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni, care se sfarseste la 1 noiembrie a aceluiasi an si atunci cand cresterea acestuia depaseste 20%**).

Art. 59

Dispozitiile prezentei legi se aplica si persoanelor fizice si persoanelor juridice straine, in masura in care, prin conventii sau prin alte acorduri internationale la care Romania este parte ori, pe baza de reciprocitate, nu se stabileste altfel.

Art. 60

In cazul impozitelor si taxelor locale datorate pana la data de 31 decembrie 1997 inclusiv, pentru contestatiile aflate pe rol si pentru plangerile la instantele judecatoresti se aplica legislatia in vigoare pana la aceasta data.

___________________________________

*) Prin Hotarea Guvernului nr.506/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 9 septembrie 1994, au fost aprobate Normele privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la asezarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, rectificate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 19 octombrie 1994.

**) A se vedea si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/1997, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 105/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 198 din 28 mai 1998.

Art. 61

Prevederile prezentei legi se aplica incepand cu data de intai a lunii urmatoare publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia cap. II, III si IV, care se vor aplica de la data de 1 ianuarie 1995*).

Art. 62

Pe data aplicarii dispozitiilor prezentei legi se abroga: Legea nr. 25/1981 privind impozitele si taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor locale; Decretul nr. 504/1957 privind productia, vanzarea, circulatia si desfacerea bauturilor alcoolice; art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele si taxele locale, aprobata prin Legea nr. 114/1992, si pct. 3 din cap. I, pct. 5, 6, 7 si 9 din cap. II din anexa la aceasta ordonanta; pct. 8 lit.a), b) si c) paragraful 31 din Legea nr. 114/1992; art.2, 3, 5, 6 si anexele nr. 2, 3 si 4 din Legea nr. 45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe in sume fixe datorate statului, in lei, de persoanele fizice si juridice si introducerea platii taxei asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica si a mijloacelor de transport de apa, detinute de regiile autonome, societatile comerciale si de ceilalti agenti economici organizati ca persoane juridice; Ordonanta Guvernului nr. 26/1992 privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor; cap.VIII, XII, XIII, XIV, XV, X si XVII din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice si juridice, precum si orice alte dispozitii contrare **).

____________________________________

*) A se vedea si datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.

**) A se vedea si abrogarile introduse prin actele normative modificatoare.

 

Anexa nr.1

VALORILE IMPOZABILE PE METRU PATRAT
la cladiri si la alte constructii apartinand persoanelor fizice

Nr. crt.

Felul si destinatia cladirilor si a altor constructii

Valoarea impozabila pe m2

-lei-

I. Cladiri si alte constructii situate in comune, precum si in satele apartinatoare municipiilor si oraselor

1. Cladiri de locuit, cu exceptia celor de la pct.3:

a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si alte materiale asemanatoare

6.700

b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pamant batut si

 

alte materiale asemanatoare

4.600

2. Alte cladiri, cu exceptia celor de la pct.3:

a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si alte materiale asemanatoare

4.800

b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pamant batut si

 

alte materiale asemanatoare

2.000

3. Cladiri si alte constructii pentru orice destinatie, cu pereti de orice fel,

 

acoperite cu stuf, paie, trestie sau coceni

2.000

II. Cladiri si alte constructii situate in municipii si orase, precum si in localitatile componente ale acestora

1. Constructii, cu exceptia celor de la pct.2-6:

a) cu ereti din beton sau din cadre de beton armat:

 

- cu incalzirecentrala

16.800

- fara incalzire centrala

15.700

b) cu pereti din caramida arsa cu piatra - fara cadre de beton armat

 

si alte materiale asemanatoare:

 

- cu instalatii (de apa, lumina etc.)

14.500

- fara instalatii 11.600

 

c) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pamant batut

 

si alte materiale asemanatoare:

 

- cu instalatii (de apa, lumina etc)

6.700

- fara instalatii

5.800

2. Constructii-anexe din afara corpului principal al cladirilor:

a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si alte materiale asemanatoare

2.900

b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pamant batut si alte

 

materiale asemenatoare

1.500

3. Cladiri servind pentru ocupatii profesionale (ateliere etc):

a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton si alte materiale asemenatoare

7.300

b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, chirpici, pamant batut si alte

 

materiale asemanatoare

4.400

4. Subsoluri locuibile

60%

din norma pe m2 a cladirii din care fac parte

5. Mansarde locuibile

50%

6. Pivnite din corpul cladirilor:

 

a) tencuite sau pavate

50%

b) netencuite si nepavate

30%

 

Anerxa nr.2

LISTA
cladirilor si a constructiilor care nu sunt supuse impozitului

1. Cladirile institutiilor publice, cu exceptia celor folosite in alte scopuri.

2. Cladirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura si arheologice, precum si muzeele si casele memoriale, cu exceptia spatiilor acestora folosite pentru activitati economice sau comerciale.

3. Cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor recunoscute de lege.

4. Constructii si amenajari funerare din cimitire.

 

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 273 din data de 22 iulie 1998