NORME METODOLOGICE PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI ELECTRONIC DE ÎNCASARE A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE

 

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1) În înţelesul prezentelor norme, abrevierile utilizate au următoarele semnificaţii:

a)   ISO - Organizaţia Internaţională de Standardizare;

b)   SSL - Protocol de comunicare securizată prin Internet.

 (2) În înţelesul prezentelor norme, termenii utilizaţi au următoarele definiţii:

a)   Sistem - Sistemul electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale;

b)   Entitate fiscală - Autoritate a administraţiei publice locale însărcinată cu colectarea taxelor şi impozitelor locale;

c)   Utilizator - Persoană fizică sau juridică, română sau străină, care beneficiază de serviciile sistemului;

d)   Pagină web - Document electronic, accesibil prin Internet;

e)   Navigator Internet - Program pentru calculator care permite vizualizarea paginilor web.

 

Art. 2

Prezentele norme stabilesc cadrul corespunzător implementării Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale prin punerea în valoare a posibilităţilor şi avantajelor pe care tehnologia informaţiei le oferă pentru dezvoltarea economico-socială, asigurând coerenţa, siguranţa şi operativitatea Sistemului.

 

Art. 3

Prezentele norme se adresează contribuabililor, autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor financiare.

 

Art. 4

În vederea asigurării operării Sistemului, entitatea fiscală are următoarele responsabilităţi:

a) punerea la dispoziţia utilizatorilor a  unui sistem care să permită încasarea taxelor şi impozitelor locale prin mijloace electronice;

b) întreţinerea şi operarea Sistemului; acest sistem va permite contribuabililor să consulte lista taxelor şi impozitelor locale datorate, precum şi lista detaliată a plăţilor efectuate după punerea în funcţiune a Sistemului;

c) să furnizeze servicii de consultanţă şi suport tehnic cu privire la utilizarea Sistemului şi a tranzacţiilor ce se desfăşoară prin intermediul Sistemului;

d) să supravegheze şi să controleze respectarea normelor legale în vigoare de către cei care utilizează Sistemul.

 

Art. 5

(1) Entitatea fiscală va adopta acele proceduri de utilizare care să asigure confidenţialitatea, integritatea, accesul şi disponibilitatea permanentă a datelor pe parcursul transmiterii şi stocării acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Toţi utilizatorii Sistemului au obligaţia să respecte procedurile stabilite de entitatea fiscală în scopul asigurării nivelului de securitate necesar bunei desfăşurări a operaţiunilor în cadrul acestuia. 

 

Art. 6

(1) Utilizatorii Sistemului sunt obligaţi să utilizeze procedurile de autentificare stabilite de entitatea fiscală.

(2) Entitatea fiscală are obligaţia de a asigura prin intermediul procedurilor de autentificare pe care le stabileşte identificarea emitentului unui mesaj, integritatea datelor în timpul transmiterii acestora sau în timpul stocării lor precum şi confidenţialitatea informaţiilor transmise.

 

Art. 7

În scopul promovării competiţiei, entitatea fiscală are obligaţia de a adopta soluţiile care utilizează doar standarde deschise.

 

Art. 8

În scopul asigurării securităţii Sistemului, entitatea fiscală trebuie să ia toate măsurile necesare implementării mecanismelor de non-repudiere, pentru a garanta integritatea şi originea tranzacţiilor din punctul de vedere al expeditorului. 

 

Art. 9

În scopul asigurării securităţii datelor, entitatea fiscală trebuie să ia toate măsurile necesare pentru stocarea în deplină siguranţă a datelor şi documentelor utilizate de Sistem. Orice document va fi stocat astfel încât să se păstreze originea, destinaţia şi momentul transmiterii sale prin intermediul Sistemului.

 

Art. 10

În scopul asigurării integrităţii şi securităţii datelor şi a documentelor, entitatea fiscală trebuie să ia toate măsurile necesare, care ţin de acesta,  pentru asigurarea securităţii comunicaţiei dintre Sistem şi utilizatorii săi.

 

Art. 11

(1) Entitatea fiscală are obligaţia să informeze cetăţenii, prin intermediul Sistemului electronic, cu privire la obligaţiile fiscale şi la tipul de taxe şi impozite pe care aceştia le pot achita şi prin mijloace electronice.

(2) Entitatea fiscala pune la dispoziţia utilizatorilor facilităţile Sistemului fără a percepe taxe.

(3) Entitatea fiscala este obligata să furnizeze informaţia gestionată, la cerere, gratuit, celorlalte instituţii ale administraţiei publice, dacă acestea sunt abilitate legal de a deţine, prelucra sau folosi informaţia solicitată.

 

Art. 12

Orice contribuabil poate folosi Sistemul electronic după înregistrarea ca utilizator.

 

Art. 13

Sistemul trebuie să fie disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

 

CAPITOLUL II: Registrul taxelor şi impozitelor

Art. 14

(1) Entitatea fiscala are obligaţia de a crea şi de a menţine registrul electronic al taxelor şi impozitelor locale, denumit în continuare registrul sistemului.

(2) Registrul sistemului conţine informaţii referitoare exclusiv la contribuabilii înregistraţi ca utilizatori ai Sistemului.

(3) Registrul trebuie să facă menţiune despre:

a)   taxele şi impozitele locale datorate;

b)   taxele şi impozitele locale plătite ulterior datei punerii în funcţiune a Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.

 

Art. 15

(1) Structura Registrului sistemului, pentru fiecare utilizator înregistrat al Sistemului, este:

a)   Date de identificare - codul numeric personal, numele şi prenumele plătitorului precum şi alte nume purtate anterior, dacă se aplică;

b)   Adresa completă - oraş, sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal, telefon;

c)   Lista impozitelor şi taxelor datorate, detaliate pe unitate impozabilă şi roluri fiscale;

d)   Lista plăţilor efectuate ulterior datei punerii în funcţiune a Sistemului.

(2) Lista impozitelor şi taxelor datorate de la aliniatul (1) punctul c)  conţine:

a)   Tip impozit / taxă - conform legislaţiei în vigoare;

b)   Denumire impozit / taxă;

c)   Suma de plată;

d)   Număr / data notificării plăţii;

e)   Contul în care se face plata;

f)    Data scadenţei;

g)   Majorările şi penalităţile prevăzute în cazul întârzierilor;

h)   Facilităţi - reduceri în cazul efectuării plăţii într-un interval prestabilit;

i)    Suma de plată la data curentă;

j)    Evidenţa stingerii acestor obligaţii pe măsura plăţilor efectuate de către contribuabil.

(3) Lista plăţilor efectuate de la aliniatul (1) punctul d)  conţine:

a)   Date de identificare a plătitorului, dacă aceste informaţii sunt disponibile;

b)   Tip impozit / taxă - conform legislaţiei în vigoare;

c)   Denumire impozit / taxă;

d)   Suma de plată;

e)   Număr / data notificării plăţii;

f)    Număr aviz de plată;

g)   Banca şi contul în care s-a efectuat plata, dacă aceste informaţii sunt disponibile;

h)   Data înregistrării plăţii;

 

Art. 16

(1) Datele conţinute, procesate şi stocate în Registrul sistemului au statut de date cu caracter personal, prin asimilarea persoanelor juridice în categoria persoane identificabile în sensul art. 2 alin. (8) din legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001.

(2) Orice utilizator are acces exclusiv la informaţiile din Registrul sistemului privind propria persoană.

 

Art. 17

(1) Registrul sistemului este actualizat cel puţin o dată pe zi.

(2) Entitatea fiscală are responsabilitatea actualizării registrului în condiţiile de securitate cerute de lege.

 

CAPITOLUL III: Înregistrarea în Sistem

Art. 18

(1) Înregistrarea ca utilizator al Sistemului se face în urma unei cereri adresate entităţii fiscale, conform formularului din anexa nr. 1.

(2) În cel mult 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, solicitantul este introdus în lista de utilizatori ai Sistemului şi se generează elemente de identificare şi autentificare în Sistem pentru acesta.

(3) Entitatea fiscala trebuie să asigure confidenţialitatea elementelor de identificare şi autentificare în Sistem ale tuturor utilizatorilor.

 

Art. 19

(1) Elementele de identificare şi autentificare în Sistem se înmânează solicitantului, în plic închis, ştampilat de către entitatea fiscală.

(2) Înmânarea plicului se face numai după verificarea identităţii solicitantului.

(3) Utilizatorul este obligat să solicite noi elemente de identificare şi autentificare în Sistem dacă observă că plicul a fost desigilat.

(4) Prin acceptarea elementelor de identificare şi autentificare în Sistem, solicitantul îşi asumă responsabilitatea controlului acestora şi a luării unor măsuri pentru a preveni pierderea, dezvăluirea sau utilizarea neautorizată.

 

Art. 20

(1) În caz de expunere a elementelor de identificare şi autentificare în Sistem, utilizatorul în cauză trebuie să solicite schimbarea acestora printr-o cerere adresată entităţii fiscale. Formatul cererii este prezentat în anexa nr. 2.

(2) În cel mult 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, se generează noi elemente de identificare şi autentificare în Sistem pentru solicitant.

 

CAPITOLUL IV: Conectarea la Sistem

Art. 21

(1) Conectarea la Sistem se poate face pe Internet, prin intermediul paginii web a entităţii fiscale, pe baza elementelor de identificare şi autentificare în Sistem.

(2) Sistemul va permite accesul cetăţeanului la aplicaţiile având conţinut de informaţii şi servicii atât de la calculatorul personal cât şi de la terminale publice specializate instalate în locuri de interes comunitar.

(3) Entitatea fiscală va asigura accesul utilizatorilor la facilităţile Sistemului.

(4) Pagina web principală a entităţii fiscale va conţine informaţii cu privire la taxele şi impozitele locale, calendarul taxelor, modalitatea de calcul, informaţii generale cu privire la Sistemul electronic, trimiteri către pagini web ale administraţiei locale şi centrale, informaţii despre băncile atestate în Sistem, informaţii cu privire la perioada în care se face actualizarea registrului, un ghid de utilizare a Sistemului, precum şi alte informaţii utile utilizatorilor Sistemului.

 

Art. 22

Conectarea la Sistemul electronic se va face utilizându-se un protocol cu nivel de securitate cel puţin egal cu nivelul de securitate al protocolului SSL versiunea 3.

 

Art. 23

(1) După autentificare, utilizatorul are acces în citire la înregistrările aferente lui din Registrul sistemului.

(2) Conţinutul informaţional de la alin. (1) are următoarea structură:

a)   Antet conţinând datele personale ale contribuabilului;

b)   Lista impozitelor datorate, în format tabelar, conform structurii de la art. 15 alin. (2);

c)   Lista plăţilor efectuate, în format tabelar, conform structurii de la art. 15 alin. (3).

 

Art. 24

Decuplarea de la Sistem se face automat la închiderea navigatorului Internet

 

CAPITOLUL V: Efectuarea plăţilor

Art. 25

(1) Fiecare cetăţean are dreptul de a alege modalitatea prin care efectuează plata taxelor şi impozitelor locale prin mijloace electronice.

(2) Registrul va semnala efectuarea plăţii cel mai târziu la prima actualizare după înregistrarea efectuării plăţii la entitatea fiscală.

(3) În vederea actualizării datelor din Registrul sistemului, entitatea fiscală va opera documentele de plată primite din sistemul bancar, în baza unor convenţii încheiate între entitatea fiscală şi terţii cărora utilizatorii le pot ordona plăţi în contul taxelor şi impozitelor locale, în mod similar operării documentelor în cazul plăţii în numerar la ghişeu.

 

Art. 26

(1) Utilizatorii vor fi informaţi cu privire la modalităţile de plată şi condiţiile efectuării acesteia, stabilite prin convenţia de la art. 25, alin. (3).

(2) Stabilirea datei de efectuare a plăţii se face după cum urmează:

a)      în cazul în care utilizatorul a ordonat plata unui terţ, stabilirea datei se face în baza convenţiei dintre terţ şi entitatea fiscală, conform art. 25, alin. (3);

b)      dacă plata se face în numerar la ghişeu, data de efectuare a plăţii se consideră data curentă.

(3) Acordarea facilităţilor şi calculul penalităţilor se face pe baza datei de la alin. (2).

 

CAPITOLUL VI: Alte precizări

Art. 27

Entitatea fiscală are dreptul de a subcontracta o parte din activităţile implicate în exploatarea Sistemului, conform legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VI: Condiţii tehnice minimale

Art. 28

(1) Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului privind plata taxelor şi impozitelor locale prin mijloace electronice, autoritatea administraţiei publice locale are responsabilitatea implementării Sistemului.

(2) Sistemul trebuie să satisfacă următoarele condiţii tehnice minimale:

a)   Arhitectura Sistemului trebuie să fie pe trei nivele.

b)   Sistemul trebuie să fie funcţional 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână; în acest sens, soluţia trebuie să gestioneze o bază de date replicată ce conţine toate informaţiile din Registrul sistemului.

c)   Accesul în Sistem trebuie să se facă pe baza elementelor de identificare şi autentificare.

d)   Sistemul trebuie să permită introducerea de noi utilizatori şi generarea, pentru aceştia, a elementelor de identificare şi autentificare.

e)   Sistemul trebuie să folosească un protocol cu nivel de securitate cel puţin egal cu protocolul SSL, versiunea 3.

f)    Sistemul trebuie să menţină un istoric al operaţiunilor efectuate de utilizatori.

g)   Registrul sistemului trebuie să fie disponibil pe Internet, fiecare utilizator având acces exclusiv la informaţiile aferente lui.

h)   Sistemul trebuie să asigure actualizarea Registrului sistemului cel puţin o dat#259; pe zi.

i)    Conţinutul paginii web a entităţii fiscale trebuie să corespundă prezentelor norme.

j)    Sistemul trebuie să permită conectarea simultană a cel puţin 500 de utilizatori.

k)   Decuplarea de la sistem trebuie să se realizeze automat la închiderea navigatorului Internet.

l)    Arhitectura hardware şi software trebuie să fie scalabilă.

m)  Sistemul electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale trebuie să asigure un nivel de securitate a sistemelor, comunicaţiilor, tranzacţiilor şi datelor conform standardelor recunoscute - ISO/IEC 15408-1,2,3 şi ISO 17799.

n)   Structura Registrului sistemului trebuie să corespundă prevederilor prezentelor norme.

o)   Interfaţa web trebuie să fie prietenoasă, permiţând exploatarea comodă şi eficientă a facilităţilor sistemului.

p)   Sistemul trebuie să asiste utilizatorul, cel puţin prin utilizarea unor texte explicative.

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la normele metodologice

 

Subsemnatul (nume / prenume) ………………………………, cod numeric personal……………………………..., domiciliat în oraşul ………, judeţ / sector……, strada………………………, nr…………………, bloc……, sc………, etaj……, ap……, cod poştal…………, telefon…………, solicit înregistrarea ca utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.

 

Data:                                                                                                    Semnătura:

 

 

Anexa nr. 2 la normele metodologice

 

 

Subsemnatul (nume / prenume) ………………………………, cod numeric personal……………………………..., domiciliat în oraşul ………, judeţ / sector……, strada………………………, nr…………………, bloc……, sc………, etaj……, ap……, cod poştal…………, telefon…………, solicit înlocuirea elementelor de identificare şi autentificare în sistemul electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale, din motive de securitate.

 

Data:                                                                                                    Semnătura: