ORDONANŢĂ nr. 26 din 26 iulie 2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare

Īn temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia Romāniei, precum şi ale art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I

Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Plata obligaţiilor bugetare se efectuează de către debitori, distinct, pe fiecare impozit, taxă, contribuţie sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de īntārziere aferente şi penalităţi de orice fel, īn următoarea ordine:

a) obligaţii bugetare cu termene de plată īn anul curent;

b) obligaţii bugetare reprezentānd impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare datorate şi neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, īn ordinea vechimii, pānă la lichidarea integrală a acestora;

c) majorări de īntārziere şi penalităţi de īntārziere aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la lit. b);

d) obligaţii bugetare cu termene de plată viitoare.

Īn situaţia īn care debitorul nu efectuează plata obligaţiilor bugetare, conform prevederilor alin. 1, creditorul bugetar va proceda la stingerea obligaţiilor bugetare pe care le administrează īn conformitate cu ordinea de plată reglementată de prezenta ordonanţă, despre aceasta fiind īnştiinţat şi debitorul."

2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Pentru achitarea cu īntārziere a obligaţiilor bugetare, debitorii datorează majorări de īntārziere, calculate pentru fiecare zi de īntārziere, īncepānd cu ziua imediat următoare scadenţei obligaţiei bugetare şi pānă la data realizării sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale īn vigoare.

Cota majorărilor de īntārziere se stabileşte prin hotărāre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, corelată cu taxa oficială a scontului, stabilită de Banca Naţională a Romāniei.

Īn cazul constatării unor diferenţe de obligaţii bugetare, stabilite de organele competente, majorările de īntārziere se datorează īncepānd cu ziua imediat următoare scadenţei obligaţiei bugetare, la care s-a stabilit diferenţa, pānă la data realizării acesteia inclusiv, prevederile alin. 1 aplicāndu-se īn mod corespunzător.

În cazul obligaţiilor bugetare stinse prin compensare, majorările de īntārziere pentru neplata acestor obligaţii se calculează pānă la data la care compensarea a devenit posibilă, potrivit legii."

3. Articolul 131 va avea următorul cuprins:

"Art. 131. - Nevirarea sumelor calculate şi reţinute la sursă potrivit legii de către plătitorii obligaţiilor bugetare se sancţionează cu o penalitate de 10% din suma reţinută şi nevirată īntr-un termen mai mare de 30 de zile.

Penalitatea prevăzută la alin. 1 se aplică şi plătitorilor de venituri realizate din Romānia de către persoanele fizice şi juridice nerezidente pentru nereţinerea impozitului de la aceste persoane.

Plata cu īntārziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare, cu excepţia majorărilor de īntārziere, a penalităţilor şi a amenzilor, se sancţionează cu o penalitate de īntārziere de 0,5% pentru fiecare lună şi/sau pentru fiecare fracţiune de lună de īntārziere, īncepānd cu data de īntāi a lunii următoare celei īn care acestea aveau termene de plată. Penalitatea de īntārziere nu īnlătură obligaţia de plată a majorărilor de īntārziere şi/sau a penalităţilor.

Sancţiunea prevăzută la alin. 1 şi 2 se aplică de către organele competente, o singură dată pentru aceeaşi sumă reţinută şi nevirată, respectiv, nereţinută, iar aceasta nu īnlătură obligaţia de plată a majorărilor de īntārziere şi a penalităţilor de īntārziere, conform legii."

4. Alineatul 1 al articolului 82 va avea următorul cuprins:

"La cererea temeinic justificată a debitorilor Guvernul Romāniei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, pot acorda:

a) amānări sau eşalonări la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare;

b) amānări sau eşalonări la plata majorărilor de īntārziere şi/sau a penalităţilor de īntārziere;

c) scutiri sau reduceri de impozite şi taxe, īn condiţiile legii;

d) scutiri sau reduceri de majorări de īntārziere şi/sau penalităţi de īntārziere."

5. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

"Art. 87. - Sumele plătite īn plus se compensează după cum urmează:

a) cu obligaţii bugetare cu termene de plată īn anul curent;

b) cu obligaţii bugetare reprezentānd impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare datorate şi neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, īn ordinea vechimii, pānă la lichidarea integrală a acestora;

c) cu majorări de īntārziere şi penalităţi de īntārziere aferente obligaţiilor bugetare prevăzute la lit. b);

d) cu obligaţii bugetare cu termene de plată viitoare, numai la cererea plătitorului."

Art. II

(1) Debitorii, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să īntocmească şi să depună, pānă la data de 15 noiembrie 2001, la creditorii bugetari, declaraţii-inventar privind impozitele, taxele, contribuţiile şi alte venituri bugetare neachitate din anii precedenţi, aflate īn sold la data de 31 decembrie 2000 şi neachitate pānă la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de īntārziere evidenţiate contabil, pe ani fiscali.

(2) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a obligaţiilor bugetare cuprinse īn declaraţiile-inventar prevăzute la alin. (1) se īntrerup la data de 30 septembrie 2001, după această dată urmānd să curgă un nou termen de prescripţie.

Art. III

Īn termen de 45 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va aproba prin ordin norme metodologice de aplicare a acesteia şi modelul declaraţiei-inventar privind impozitele, taxele şi contribuţiile şi alte venituri bugetare neachitate din anii precedenţi, aflate īn sold la data de 31 decembrie 2000 şi neachitate pānă la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de īntārziere evidenţiate contabil, prevăzute la art. II din prezenta ordonanţă.

Art. IV

Prezenta ordonanţă va intra īn vigoare la data de 1 octombrie 2001.

Art. V

Pe data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă alin. (3) al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romānia de persoane fizice şi juridice nerezidente, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998.

Art. VI

Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, va fi republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul administraţiei publice,

Ionel Fleşariu,

secretar de stat

Publicată īn Monitorul Oficial cu numărul 470 din data de 16 august 2001