ORDONANŢĂ nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele şi taxele locale

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1) Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt reglementate prin prezenta ordonanţă.

(2) Informaţiile referitoare la impozitele şi taxele locale sunt de interes public, autorităţile administraţiei publice locale având obligaţia să asigure accesul liber şi neîngrădit la acestea.

Art. 2

Resursele băneşti constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetele locale, în condiţiile legii.

Art. 3

(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice, denumite în continuare contribuabili, datorează impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă.

(2) Sunt asimilate persoanelor fizice, în sensul prezentei ordonanţe, contribuabilii care desfăşoară activităţi economice pe baza liberei iniţiative ori exercită în mod individual sau prin asociere orice profesie liberală.

(3) Prin persoane juridice, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege acele entităţi reprezentate de persoanele fizice, înregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, în scopul desfăşurării unei activităţi, cum ar fi:

a) comercianţii, definiţi astfel de Codul comercial, inclusiv unităţile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum şi cele ale organizaţiilor politice, sindicale, patronale şi cooperatiste, instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor, cultelor religioase şi ale altora asemenea, cu excepţia celor menţionate la alin. (2);

b) cultele religioase şi unităţile locale ale acestora, cu personalitate juridică;

c) filialele, sucursalele şi reprezentanţele autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, aparţinând persoanelor fizice sau juridice străine, şi altele asemenea;

d) orice alte entităţi cu personalitate juridică, cu excepţia instituţiilor şi unităţilor care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

CAPITOLUL II: Impozitul pe clădiri

Art. 4

(1) Impozitul pe clădiri este anual şi se datorează de către contribuabili pentru clădirile aflate în proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia acestora.

(2) În cazul clădirilor proprietate publică şi privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinţa, după caz, a contribuabililor, impozitul pe clădiri se datorează de către cei care le au în administrare sau în folosinţă.

(3) În sensul prezentei ordonanţe, prin clădire se înţelege orice construcţie înălţată la suprafaţa pământului şi care serveşte la adăpostirea de activităţi, de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalaţii şi de altele asemenea.

(4) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei clădiri se are în vedere suprafaţa construită desfăşurată care se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv a celor situate la subsol. În calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, cu excepţia mansardelor, precum şi cele ale treptelor şi teraselor neacoperite.

Art. 5

(1) Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% în mediul urban şi de 0,1% în mediul rural asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1.

(2) În cazul contribuabililor menţionaţi la alin. (1), care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

a) cu 25% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

d) cu 100% pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

(3) Ordinea numerică a proprietăţilor se determină în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

(4) Contribuabilii care intră sub incidenţa alin. (2) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, precum şi la cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective.

(5) Modelul declaraţiei speciale menţionate la alin. (4) se aprobă prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.

Art. 6

(1) Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (3), se calculează prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsă între 0,5% şi 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cota impozitului pe clădiri este între 3% şi 5,0%, aplicată la valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora.

(3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determină asupra valorii negociate între părţi şi înscrise în contract şi se datorează de către proprietar.

Art. 7

(1) La determinarea impozitului pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (3), se au în vedere atât clădirile aflate în funcţiune, cât şi cele în rezervă sau în conservare.

(2) Clădirile aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii la care au fost înscrise în evidenţa contabilă.

Art. 8

Sunt supuse impozitului pe clădiri, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi acele clădiri care au fost executate fără autorizaţie de construire, fără ca acestea să se considere autorizate.

Art. 9

Clădirile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce formă, se impun cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. Impozitul se calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului.

Art. 10

(1) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru situaţiile de dezafectare, demolare, dezmembrare sau distrugere a clădirilor, precum şi de transfer al dreptului de proprietate ori locaţiune asupra clădirilor, după caz, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs una dintre aceste situaţii. Scăderea se acordă proporţional cu partea de clădire supusă unei astfel de situaţii, precum şi cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.

(2) Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redată în anexa nr. 2.

(3) Avizarea de către consiliile locale a construcţiilor speciale prevăzute la subpunctul 20 al pct. 7 din anexa nr. 2 se va face anual, în cursul lunii noiembrie, şi se aplică în anul fiscal următor.

Art. 11

Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere depuse de contribuabili, în condiţiile prezentei ordonanţe, şi se plăteşte trimestrial, în 4 rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie.

CAPITOLUL III: Impozitul şi taxa pe teren

Art. 12

Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate în municipii, oraşe şi comune, în intravilanul sau în extravilanul localităţilor datorează impozit pe teren.

Art. 13

(1) Impozitul pe teren se stabileşte anual, în sumă fixă pe metru pătrat de teren, în mod diferenţiat, în intravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi zone, iar în extravilanul localităţilor, pe ranguri de localităţi şi categorii de folosinţă a terenurilor, pe zone, potrivit anexei nr. 3 şi, respectiv, anexei nr. 4.

(2) În cazurile în care terenurile situate în intravilanul localităţilor sunt înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, acestea se vor supune impozitului pe teren conform anexei nr. 4.

Art. 14

Încadrarea terenurilor pe zone şi pe categorii de folosinţă, în intravilan şi extravilan, se face de către consiliile locale, în funcţie de poziţia terenurilor faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole ori cadastrale.

Art. 15

(1) Pentru terenurile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce formă, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.

(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul terenurilor a căror încadrare se modifică în cursul anului fiscal.

Art. 16

În situaţia în care în cursul anului se modifică rangul localităţii, impozitul pe teren se modifică corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare.

Art. 17

(1) Impozitul pe teren nu se aplică asupra terenurilor pentru care se plăteşte taxa pe teren datorată potrivit art. 18 din prezenta ordonanţă.

(2) Scăderea de la impunere, în cursul anului, pentru oricare dintre situaţiile care corespund dispoziţiilor legale în vigoare, se face cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs acea situaţie, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.

(3) Lista cuprinzând terenurile pentru care nu se datorează impozitul şi taxa este redată în anexa nr. 5.

Art. 18

Pentru terenurile proprietate publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea sau în folosinţa regiilor autonome, societăţilor comerciale, societăţi şi a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, acestea datorează taxa pe teren în condiţiile art. 13.

Art. 19

(1) Pentru terenurile ocupate de drumuri şi căi ferate contribuabilii prevăzuţi la art. 18 datorează şi taxa pe teren ce se stabileşte anual, în lei/km, diferenţiată după cum urmează:

a) pentru drumuri 20.000 lei/km;

b) pentru căi ferate normale 39.000 lei/km;

c) pentru căi ferate înguste 20.000 lei/km.

(2) Taxa se datorează numai pentru liniile ferate şi drumurile până la accesul în incinta unităţii.

Art. 20

Unităţile de transport feroviar sunt scutite de taxa pe teren prevăzută la art. 18 şi 19.

Art. 21

Impozitul şi taxa pe teren se stabilesc, se modifică şi se încasează potrivit prevederilor art. 9-11.

CAPITOLUL IV: Taxa asupra mijloacelor de transport

Art. 22

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică, care aparţin contribuabililor, se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 500 cm3 sau fracţiune din aceasta, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I.

(2) Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, precum şi pentru combinaţiile acestora, taxa este cea prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II şi III.

(3) Resursele băneşti provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II şi III se vor utiliza în exclusivitate pentru lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construcţie a drumurilor de interes local şi judeţean şi constituie venit în proporţie de 55% la bugetul local şi, respectiv, de 45% la bugetul judeţean. Pentru municipiul Bucureşti taxa constituie venit în proporţie de 55% la bugetele sectoarelor şi, respectiv, de 45% la bugetul municipiului Bucureşti.

(4) Pentru remorci, semiremorci şi rulote taxele anuale se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora, conform anexei nr. 6 lit. B.

(5) Sunt scutite de taxă autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora.

Art. 23

Capacitatea cilindrică a motorului şi capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autovehiculului, respectiv a remorcii, cu factura de cumpărare sau cu alte documente legale din care să rezulte acestea.

Art. 24

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă, care aparţin contribuabililor, se stabileşte anual, pentru fiecare mijloc de transport, conform anexei nr. 6 lit. C.

(2) Bărcile şi luntrele, proprietate a persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării şi în Insula Mare a Brăilei, folosite pentru transport de uz personal, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.

Art. 25

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează începând cu data de întâi a lunii în care au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării sau radierii în timpul anului din evidenţele autorităţilor la care sunt înmatriculate, taxa se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii.

(2) Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datorează de către proprietar.

Art. 26

Taxa asupra mijloacelor de transport se determină de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz, pe baza declaraţiei de impunere depuse în condiţiile prezentei ordonanţe.

Art. 27

(1) Instituţiile publice, precum şi persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de călători în comun în regim urban şi suburban sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.

(2) Transportul de călători în comun în regim urban şi suburban se referă şi la cel care parcurge o distanţă în afara localităţii, dacă se practică tarife stabilite în condiţiile transportului în comun.

Art. 28

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se plăteşte trimestrial, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie.

(2) Pentru mijloacele de transport dobândite în cursul anului taxa datorată se repartizează în sume egale, la termenele de plată rămase până la sfârşitul anului.

(3) Persoanele fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport, au obligaţia de a achita integral taxa datorată, la data luării în evidenţă de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.

CAPITOLUL V: Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Art. 29

Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor contribuabilii datorează taxe diferenţiate, conform anexei nr. 7.

Art. 30

(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează pe baza valorii declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire.

(2) La terminarea lucrărilor beneficiarii autorizaţiei de construire, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin aceasta, sunt obligaţi să declare structurilor specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului ale autorităţilor administraţiei publice locale valoarea reală a lucrărilor, în vederea regularizării taxei pentru autorizaţia de construire.

(3) Structurile specializate menţionate la alin. (2) vor regulariza taxa pentru autorizaţia de construire pe baza valorii reale a lucrărilor declarate de către solicitant, în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare stabilit prin autorizaţia de construire.

(4) Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai mică decât valoarea determinată potrivit anexei nr. 1, regularizarea taxei se va face pe baza valorii astfel calculate.

Art. 31

(1) Cuantumul taxelor prevăzute în anexa nr. 7 se stabileşte între aceste limite de către consiliile locale sau judeţene, după caz.

(2) Taxele prevăzute la acest capitol se plătesc prealabil eliberării sau vizării, după caz, a certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor.

(3) Taxele datorate de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local şi de 50% la bugetul judeţean.

(4) Pentru municipiul Bucureşti taxele datorate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire se fac venit la bugetul municipiului Bucureşti sau ale sectoarelor acestuia, după caz, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege primarului general, respectiv primarilor de sectoare.

(5) Dovada plăţii taxei se păstrează la structura specializată a autorităţii administraţiei publice locale care a eliberat documentele respective.

CAPITOLUL VI: Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Art. 32

(1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale o taxă de reclamă şi publicitate care poate fi cuprinsă între 1% şi 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

(2) Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datorează o taxă care poate fi cuprinsă între 65.000 lei/an/m2 şi 130.000 lei/an/m2 sau fracţiune de m2 .

(3) Pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii taxa anuală se stabileşte în funcţie de dimensiunea acestora şi poate fi cuprinsă între 121.000 lei/an/m2 şi 194.000 lei/an/m2 sau fracţiune de m2 .

(4) Cota procentuală şi cuantumul taxei prevăzut în sumă fixă se stabilesc de către consiliile locale în a căror rază teritorială se realizează publicitatea, în limitele prevăzute mai sus.

Art. 33

(1) Taxa datorată potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) se plăteşte lunar de către cel care efectuează reclama şi publicitatea la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se realizează serviciul, până la data de 10 a lunii următoare, pe toată perioada desfăşurării contractului, începând cu luna în care taxa a devenit exigibilă.

(2) Taxa devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului de prestare a serviciului de reclamă şi publicitate.

(3) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate datorată potrivit art. 32 alin. (2) se plăteşte anticipat de către beneficiarul publicităţii, proporţional cu numărul de luni de utilizare, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază este expus afişul publicitar. În situaţiile în care mijloacele de reclamă şi publicitate au o durată mai mare de un an, taxa se plăteşte până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

(4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art. 32 alin. (3) au obligaţia să o achite trimestrial la bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, în patru rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi până la 15 noiembrie.

(5) Instituţiile publice nu datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.

(6) Taxa prevăzută la art. 32 alin. (3) nu se datorează pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice.

CAPITOLUL VII: Impozitul pe spectacole

Art. 34

(1) Contribuabilii care organizează manifestări artistice, competiţii sportive, activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă, denumite în continuare spectacole, datorează impozit pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor sau în sumă fixă pe metru pătrat, în funcţie de suprafaţa incintei unde se desfăşoară spectacolul, mai puţin valoarea timbrelor instituite, potrivit legii.

(2) Instituţiile publice nu datorează impozitul pe spectacole.

Art. 35

Pentru manifestările artistice şi competiţiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, prin aplicarea următoarelor cote:

a) 2% pentru manifestările artistice de teatru, de operă, de operetă, de filarmonică, cinematografice, muzicale, de circ, precum şi pentru competiţiile sportive interne şi internaţionale;

b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori distractive care au un caracter ocazional.

Art. 36

(1) Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, după cum urmează:

a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/m2 /zi la 1.000 lei/m2 /zi;

b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/m2 /zi la 2.000 lei/m2 /zi.

(2) Cuantumul taxei prevăzute în sumă fixă la alin. (1) se stabileşte de către consiliile locale în a căror rază teritorială se realizează activităţile artistice şi distractive, în limitele prevăzute mai sus.

(3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menţionate la alin. (1) se aplică coeficienţii de corecţie pozitivă menţionaţi la nota din anexa nr. 4.

Art. 37

(1) Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestările prevăzute la art. 35, au obligaţia de a înregistra abonamentele şi biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială îşi au sediul şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor şi la locul de desfăşurare a spectacolelor.

(2) Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolele.

Art. 38

Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru activităţile prevăzute la art. 36, au obligaţia să depună o declaraţie care va conţine suprafaţa incintei, precum şi zilele în care se desfăşoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.

Art. 39

(1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se desfăşoară spectacolul.

(2) Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului şi de vărsarea la timp a impozitului.

Art. 40

Pentru sumele cedate în scopuri umanitare, pe bază de contract, din încasările obţinute din spectacole nu se datorează impozit.

Art. 41

Plătitorii impozitului pe spectacole au obligaţia să ţină evidenţa acestuia şi să depună lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care se realizează venitul, la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţă plătitorul îşi are sediul sau domiciliul, decontul de impunere sau declaraţia prevăzută la art. 38, potrivit modelelor aprobate prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.

Art. 42

Tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor tehnice aprobate prin hotărâre a Guvernului la iniţiativa Ministerului Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Ministerului Tineretului şi Sportului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 43

Plătitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea, obligaţi:

a) să respecte normele tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole;

b) să elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele încasate şi să nu practice tarife mai mari decât cele înscrise pe bilete;

c) să pună la dispoziţie organelor de control documentele care atestă calculul şi plata impozitului pe spectacole.

Art. 44

(1) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza în condiţiile prezentei ordonanţe.

(3) Sancţiunea se aplică plătitorilor de impozit pe spectacole.

Art. 45

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 44 se fac de către primar şi împuterniciţii acestuia, precum şi de către persoanele împuternicite în acest scop din cadrul Ministerului Administraţiei Publice, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Culturii şi Cultelor şi Ministerului Tineretului şi Sportului.

CAPITOLUL VIII: Taxa hotelieră

Art. 46

(1) Pentru şederea în municipii, oraşe sau comune consiliile locale pot hotărî instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani.

(2) Taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 5%, în mod diferenţiat, în funcţie de categoria unităţii de cazare, la tarifele practicate de aceasta.

(3) Pentru şederea în staţiunile turistice, declarate conform legii, taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 5%, în funcţie de categoria unităţii de cazare, la tarifele practicate de aceasta pentru o noapte de cazare, indiferent de durata sejurului.

Art. 47

Persoanele care au domiciliul în aceste localităţi, cele aflate în deplasare în interesul serviciului, turiştii cazaţi la cabanele turistice aflate în afara staţiunilor turistice, persoanele cu handicap, pensionarii, elevii şi studenţii sunt scutiţi de plata taxei hoteliere.

Art. 48

Taxa hotelieră se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate, şi se varsă la bugetul local în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

Art. 49

În cazul în care taxa hotelieră este inclusă în chitanţă sau în costul biletului de odihnă şi tratament, persoanele juridice prevăzute la art. 48 vor vărsa la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale suma încasată cu acest titlu, recuperată de la agenţiile de turism prin intermediul cărora a fost valorificată chitanţa sau biletul de odihnă şi tratament, în primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

CAPITOLUL IX: Alte taxe locale

Art. 50

(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judeţene, după caz, pot institui taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei şi 100.000 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologice.

(2) Consiliile locale pot institui taxe zilnice, cuprinse între limitele prevăzute la alin. (1), pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje destinate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit. Categoriile de utilaje se stabilesc de către consiliile locale.

(3) Consiliile locale pot institui taxe pentru vehiculele lente prevăzute în anexa nr. 8, în sumă fixă, pentru fiecare vehicul, ce pot fi cuprinse între 26.000 lei/an şi 260.000 lei/an.

(4) Sumele provenite din taxele prevăzute la alin. (1)- (3) constituie venituri proprii ale bugetelor locale şi se plătesc anticipat.

(5) Pentru elaborarea taxelor locale menţionate la alin. (1)-(3) consiliile locale vor avea în vedere criteriile prevăzute de normele metodologice menţionate la art. 77.

CAPITOLUL X: Facilităţi fiscale

Art. 51

(1) Pentru locuinţa de domiciliu, precum şi pentru terenul aferent acesteia consiliile locale pot adopta în timpul anului hotărâri privind reducerea sau scutirea de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren, stabilite în sarcina persoanelor fizice, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.

(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I şi II, persoanele fizice nevăzătoare, pentru cazurile în care într-un an persoanele fizice beneficiază numai de ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin, ajutor social sau ajutor de integrare profesională, se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren.

(3) Procedura de acordare a facilităţii fiscale de scutire, respectiv reducere, potrivit alin.(2), se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

(4) În cazul calamităţilor naturale consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea de impozite şi taxe locale, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3.

(5) Scutirea sau reducerea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză atestă situaţiile prevăzute la alin.(1), (2) şi (4).

(6) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificaţie de până la 10% stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Art. 52

Persoanele fizice, veterani de război, şi cele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de plata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă.

Art. 53

Persoanele fizice, văduve de război şi văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război sunt scutite de impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi de taxa hotelieră.

Art. 54

Prevederile art. 6 şi ale art. 10 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenul aferent acesteia, taxa asupra mijloacelor de transport pentru autoturisme hycomat şi mototricicluri, se menţin şi în condiţiile prezentei ordonanţe.

Art. 55

Scutirile prevăzute la art. 52-54 se acordă în proporţie de 100% persoanelor fizice menţionate pentru bunurile proprii şi pentru bunurile comune soţilor.

Art. 56

(1) Scutirea de impozite şi taxe locale se acordă pe baza cererii beneficiarilor, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă actele doveditoare prin care se atestă situaţia respectivă.

(2) În cazul impozitului pe clădiri şi al impozitului pe teren scutirea se acordă numai pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu a contribuabilului.

Art. 57

Sunt scutite de impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă fundaţiile testamentare constituite potrivit legii, cu scopul de a întemeia, întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural.

Art. 58

Societăţile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezonieră de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, în proporţie de 50%, numai pentru clădirea destinată acestei activităţi.

Art. 59

Sunt scutite de impozitul pe clădiri în proporţie de 50% pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune obiectivele nou-construite ce aparţin cooperaţiei de consum sau meşteşugăreşti.

Art. 60

Consiliile locale pot hotărî scutirea sau reducerea impozitului pe teren aferent investiţiei efectuate potrivit Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 3 ani de la începerea lucrărilor.

Art. 61

(1) Contribuabilii, persoane juridice, care au în administrare sau în folosinţă terenuri proprietate a statului, utilizate pentru sectorul producţiei de apărare, inclusiv depozitele destinate produselor militare şi materialelor cu destinaţie specific militară, precum şi zonele de siguranţă ale acestora, stabilite potrivit normelor, sunt scutiţi de plata taxei pe teren şi a impozitului pe terenul folosit în acest scop, potrivit prevederilor Legii nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contribuabilii, persoane fizice, sunt scutiţi de plata impozitului pe clădiri timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia, după cum urmează:

a) pentru locuinţele noi, în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru clădirile realizate pe bază de credite, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) În cazul înstrăinării clădirilor prevăzute la alin.(2), noii proprietari nu mai beneficiază de aceste scutiri.

(4) Sunt scutiţi de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire contribuabilii-concesionari, pentru autostrăzile şi tronsoanele de cale ferată concesionate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţie terestre - autostrăzi şi căi ferate, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Persoanele fizice care au domiciliul şi care locuiesc efectiv în localităţile prevăzute în hotărârile Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare, şi nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare, beneficiază de reducere cu 50% a impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată.

Art. 62

Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte situaţii pentru care se acordă facilităţi fiscale.

CAPITOLUL XI: Dispoziţii comune

Art. 63

(1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, a amenzilor şi a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea acestor venituri, precum şi executarea creanţelor bugetare locale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale sau de compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, în funcţie de atribuţiile specifice, potrivit legii.

(2) Taxele cuvenite bugetelor locale în condiţiile art. 75 sunt asimilate impozitelor şi taxelor locale.

Art. 64

(1) Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află bunurile impozabile sau taxabile, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, în vederea determinării valorilor impozabile, precum şi a impozitelor sau taxelor aferente.

(2) Verificarea datelor înscrise în declaraţia de impunere se face prin confruntare cu cele existente în registrele agricole sau în orice alte evidenţe specifice cadastrului imobiliar-edilitar, precum şi cu cele din evidenţa contabilă a contribuabililor, după caz.

(3) În cazurile contribuabililor care nu depun declaraţia de impunere potrivit dispoziţiilor legale, impozitul pe clădiri se poate stabili din oficiu pe baza evidenţelor prevăzute la alin. (2).

(4) Pentru mijloacele de transport declaraţiile se depun, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, după caz.

(5) Dacă au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declaraţiile de impunere se depun în termen de 30 de zile.

(6) Contribuabilii, persoane juridice, calculează impozitul sau taxa datorată anual şi depun declaraţia de impunere până la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială se află clădirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, după caz.

Art. 65

Membrii de familie cu capacitate de exerciţiu deplină, care locuiesc şi gospodăresc împreună cu contribuabilul, persoană fizică, pe numele căruia s-a calculat impozitul sau taxa, precum şi moştenitorii aflaţi în indiviziune răspund solidar în ceea ce priveşte obligaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.

Art. 66

(1) Contribuabilii, persoane fizice şi juridice străine plătesc impozitele şi taxele locale, majorările aferente şi amenzile contravenţionale, stabilite potrivit prezentei ordonanţe, în lei.

(2) Plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este în sarcina persoanelor fizice sau juridice străine şi se achită de către acestea sau de către reprezentantul lor autorizat.

Art. 67

Impozitele şi taxele locale reglementate prin prezenta ordonanţă constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care contribuabilii îşi au domiciliul, sediul, punctele de lucru sau în care se află situate bunurile impozabile ori taxabile, după caz.

Art. 68

Impozitele şi taxele locale stabilite în sume fixe, precum şi valorile impozabile, prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4, 6 şi 7, se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Administraţiei Publice, în luna aprilie a fiecărui an, pe baza ratei inflaţiei prognozate pentru anul următor, în cazul în care creşterea acesteia depăşeşte 5%.

Art. 69

Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi persoanelor fizice şi juridice străine, în măsura în care, prin convenţii sau alte acorduri internaţionale la care România este parte ori pe bază de reciprocitate, nu se stabileşte altfel.

Art. 70

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi materială sau civilă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 71

(1) Constituie contravenţii la prezenta ordonanţă următoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 11, art. 30 alin. (2), art. 38 şi la art. 64 alin. (1), (4)-(6);

b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 11, art. 30 alin. (2), art. 38 şi la art. 64 alin. (1), (4)-(6).

(2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 800.000 lei la 1.800.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 1.800.000 lei la 8.000.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoanele împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale.

(4) În cazul persoanelor juridice limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) se majorează cu 300%.

(5) Limitele amenzilor prevăzute la art. 44 şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(6) Contravenţiilor prevăzute la art. 44 şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia art. 28.

Art. 72

(1) Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se datorează majorări de întârziere, conform dispoziţiilor legale.

(2) În cazul în care ultima zi a termenului de plată este zi nelucrătoare, potrivit legii, plata impozitului sau a taxei, după caz, se face fără majorări de întârziere în ziua lucrătoare imediat următoare.

(3) În situaţiile în care impozitele şi taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaraţiei ori datele declarate nu corespund realităţii, stabilirea sau modificarea impozitului ori a taxei, după caz, se poate face pe 5 ani anteriori celui în care s-a efectuat constatarea.

(4) Termenul de prescripţie pentru dreptul de a cere executarea silită este de 5 ani.

(5) La diferenţele de impozit sau de taxe stabilite se calculează majorări de întârziere de la data când impozitul sau taxa era datorată.

(6) Funcţionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta ordonanţă răspunde pecuniar, în limita majorărilor de întârziere calculate.

(7) Majorările şi penalităţile de întârziere pentru venituri nevărsate la termen se înregistrează la capitolul şi subcapitolul corespunzătoare impozitului sau taxei la care se referă.

Art. 73

În funcţie de condiţiile locale specifice zonei, consiliile locale sau judeţene, după caz, pot majora anual cu până la 50% impozitele şi taxele locale prevăzute de prezenta ordonanţă.

Art. 74

(1) Consiliile locale sau consiliile judeţene adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale, între limitele şi în condiţiile prezentei ordonanţe, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.

(2) Impozitele şi taxele locale se calculează prin rotunjire, în sensul că fracţiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăşeşte 500 lei se majorează la 1.000 lei.

(3) Primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene sunt obligaţi să asigure publicitatea hotărârilor menţionate la alin. (1), în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Art. 75

(1) Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse băneşti:

a) penalităţile de întârziere aferente veniturilor proprii ale bugetelor locale, ca excepţie de la dispoziţiile art. 131 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) taxele judiciare de timbru prevăzute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, iar actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă;

c) taxele de timbru prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, cu modificările şi completările ulterioare, iar actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă;

d) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. Procedurile privind actualizarea periodică în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală pentru taxele menţionate la cap. I-IV, precum şi la cap. V din anexa la această lege se supun reglementărilor prevăzute de prezenta ordonanţă.

(2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale se vor detalia procedurile menţionate la alin. (1), precum şi cele specifice preluării la bugetele locale a acestor resurse băneşti.

CAPITOLUL XII: Dispoziţii tranzitorii

Art. 76

(1) Până la data de 30 aprilie 2002 autorităţile administraţiei publice locale vor prelua pe bază de protocol, de la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, exercitarea atribuţiilor referitoare la impozitul pe terenul agricol, conform procedurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 333/1999 privind aprobarea Protocolului-cadru şi a acţiunilor de predare-preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale.

(2) Până la data de 15 mai 2002 autorităţile administraţiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonanţe, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în condiţiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale să cuprindă toate veniturile proprii ale acestora.

Art. 77

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul administraţiei publice şi ministrul finanţelor publice, după consultarea cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.

Art. 78

Până la preluarea de către autorităţile administraţiei publice locale a exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 76, în cazul plângerilor aflate pe rol, adresate instanţelor judecătoreşti, privind impozitul pe terenul agricol, se va aplica în continuare legislaţia în vigoare.

Art. 79

Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu excepţia celor ale art. 10 alin. (3), ale art. 73, 74, 76 şi 77, care se aduc la îndeplinire la termenele prevăzute, în anul 2002, precum şi ale dispoziţiilor art. 31 alin. (3) şi ale cap. VII, care se pun în executare începând cu data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 80

Pe data aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe se abrogă următoarele acte normative:

a) Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 21 octombrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la indexarea nivelului taxei anuale;

b) Ordinul ministrului finanţelor nr. 113/1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 21 februarie 1994;

c) Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe terenul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 2 iunie 1994, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 506/1994 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 9 septembrie 1994;

e) Hotărârea Guvernului nr. 507/1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi de regularizare a impozitului pe venitul agricol, formularistica referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 septembrie 1994;

f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 14 iulie 1998;

h) Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Hotărârea Guvernului nr. 718/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole şi formularistica corespunzătoare, precum şi a Normelor privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la spectacole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 27 octombrie 1998;

j) pct. 2 al cap. I din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999;

k) art. 6 alin. (15) şi art. 32 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001;

l) Ordinul comun al ministrului finanţelor şi al secretarului de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, privind formularele tipizate pentru impozite şi taxe locale nr. 805/19a/6.283/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 şi 482 bis din 5 octombrie 1999;

m) orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe.

Art. 81

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXA Nr. 1

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată*) la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice

Nr.
crt.

Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile

Valoarea impozabilă**)
(lei/m2 )

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire [condiţii cumulative***)]

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire

0

1

2

3

1.

Clădiri:

a)

cu pereţi sau cadre din beton armat

7.300.000

5.100.000

b)

cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale, fără cadre din beton armat

5.300.000

3.100.000

c)

cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă şi alte materiale asemănătoare

1.400.000

900.000

2.

Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii:

a)

cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton sau din alte materiale asemănătoare

900.000

800.000

b)

cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.

800.000

500.000

3.

Pentru locuinţe situate la subsol, demisol sau la mansardă

Valoarea reprezintă 75% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri

4.

Pentru spaţiile cu altă destinaţie, situate în subsolul sau demisolul clădirilor

Valoarea reprezintă 50% din valoarea corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri

*) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.

**) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează:

a) înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;

b) între anii 1951 şi 1977 inclusiv, reducere 5%.

***) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/m2 , prevăzute în col. 3.

NOTĂ:

1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora, la nivelurile menţionate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie pozitivă:

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

0

I

II

III

IV

V

A

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

B

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

C

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

D

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

2. Zonele A, B, C şi D din prezenta anexă corespund zonelor A, B, C şi D din anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă.

3. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficienţii de corecţie pozitivă menţionaţi la pct. 1 vor fi diminuaţi cu 0,10.

ANEXA Nr. 2

LISTA cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului

1. Clădirile instituţiilor publice, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice

2. Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură şi arheologie, precum şi muzeele şi casele memoriale, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice

3. Clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege, şi părţile lor componente locale, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice

4. Clădirile instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizate provizoriu sau acreditate, cu excepţia incintelor acestora folosite pentru activităţi economice

5. - (1) Clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi cele din domeniul privat al statului şi administrate de regie, care sunt atribuite conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările ulterioare

(2) Clădirile aflate pe domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Locato"

6. Construcţii şi amenajări funerare din cimitire

7. Construcţii speciale:

(1) sonde de ţiţei, gaze, sare;

(2) platforme de foraj marin;

(3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, nuclearoelectrice, staţii de transformare şi de conexiuni, precum şi clădirile şi construcţiile speciale anexe ale acestora, posturi de transformare, reţele aeriene de transport şi distribuire a energiei electrice, precum şi stâlpii aferenţi acestora, cabluri subterane de transport şi distribuţie, instalaţii electrice de forţă;

(4) reţele de canalizare şi reţele de telecomunicaţii subterane şi aeriene realizate pe suport propriu;

(5) căi de rulare;

(6) galerii, planuri înclinate subterane şi rampe de puţ;

(7) puţuri de mină;

(8) coşuri de fum;

(9) turnuri de răcire;

(10) baraje şi construcţii accesorii;

(11) diguri, construcţii-anexe şi cantoane pentru intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor;

(12) construcţii hidrometrice, oceanografice şi hidrometeorologice;

(13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri;

(14) conducte pentru transportul produselor petroliere, gazelor şi lichidelor industriale, conducte de termoficare;

(15) terasamente;

(16) cheiuri;

(17) platformă betonată;

(18) împrejmuiri;

(19) instalaţii tehnologice, rezervoare şi bazine pentru depozitare;

(20) altele de natură similară, cu avizul consiliilor locale.

Prin construcţii speciale, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege acele construcţii care nu sunt realizate sub formă de incintă sau care sunt realizate sub formă de incintă, dar nu sunt destinate desfăşurării unei activităţi.

ANEXA Nr. 3

IMPOZITUL pe terenurile situate în intravilan

- lei/m2 -

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi

0

I

II

III

IV

V

A

5.900

4.900

4.300

3.700

500

400

B

4.900

3.700

3.000

2.500

400

300

C

3.700

2.500

1.900

1.200

300

200

D

2.500

1.200

1.000

700

200

100

ANEXA Nr. 4

IMPOZITUL pe terenurile situate în extravilan

- lei/m2 -

Nr.
crt.

Categoria de folosinţă

Zona

Zona I

Zona a II-a

Zona a III-a

Zona a IV-a

1.

Terenuri cu construcţii*)

10

9

8

7

2.

Arabil

15

12

10

8

3.

Păşuni

12

10

8

6

4.

Fâneţe

12

10

8

6

5.

Vii

25

20

15

10

6.

Livezi

30

25

20

15

7.

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră

15

12

10

8

8.

Terenuri cu ape

8

6

4

x

9.

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

10.

Terenuri neproductive

x

x

x

x

__________

*) Nu se ia în calcul suprafaţa construită la sol a clădirilor.

NOTĂ:

Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferenţiat pe ranguri de localităţi, potrivit art. 13 din prezenta ordonanţă, ţinându-se seama de ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale pe ranguri, reglementată prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie pozitivă:

a) localităţi urbane de rangul 0: ................................. 8,00

b) localităţi urbane de rangul I: ................................. 5,00

c) localităţi urbane de rangul II: ................................. 4,00

d) localităţi urbane de rangul III: ................................. 3,00

e) localităţi rurale de rangul IV: ................................. 1,10

f) localităţi rurale de rangul V: ................................. 1,10

ANEXA Nr. 5

TERENURILE pentru care nu se datorează impozitul şi taxa pe teren

A. Nu se datorează impozit pe teren pentru:

1. terenurile cu construcţii, numai pentru suprafaţa construită la sol a clădirilor;

2. terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute de lege şi unităţile locale ale acestora cu personalitate juridică;

3. terenurile cimitirelor;

4. terenurile instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar autorizate provizoriu sau acreditate;

5. terenurile aflate în proprietatea, administrarea sau în folosinţa instituţiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

6. terenurile aflate în situaţiile prevăzute la art. 85 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Nu se datorează taxa pe teren pentru:

1. terenurile aflate în administrarea sau în folosinţa instituţiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 72/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 189/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

2. terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, inclusiv cele ocupate de iazuri, bălţi sau de lacuri de acumulare, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea surselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite de Legea apelor nr. 107/1996, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului. Încadrarea terenurilor în aceste categorii se face de către consiliile locale, prin hotărâre;

3. terenurile aflate în situaţiile prevăzute la art. 85 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct. 5 alin. (1) şi (2) din anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.

ANEXA Nr. 6

TAXA asupra mijloacelor de transport

A.I. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică:

Tipul mijlocului de transport

- lei/an/500 cm3 sau fracţiune -

a) autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cm3 inclusiv

58.000

b) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm3

72.000

c) autobuze, autocare, microbuze

117.000

d) autovehicule de până la 12 tone inclusiv

126.000

e) tractoare înmatriculate

78.000

f) motociclete, motorete şi scutere

29.000

Pentru ataşe taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datorată pentru motociclete, motorete şi scutere.

A.II. Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone) sau un echivalent

Taxa
(lei/an/autovehicul)

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1. Autovehicule cu două axe şi cu masa:

a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t

1.000.000

1.100.000

b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t

1.100.000

1.200.000

c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t

1.200.000

1.400.000

d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t

1.400.000

2.800.000

2. Autovehicule cu trei axe şi cu masa:

a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t

1.100.000

1.200.000

b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t

1.200.000

1.300.000

c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t

1.300.000

1.600.000

d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t

1.600.000

2.500.000

e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

2.500.000

3.800.000

f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

2.500.000

3.800.000

3. Autovehicule cu patru axe şi cu masa:

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

1.600.000

1.700.000

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t

1.700.000

2.500.000

c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t

2.500.000

4.000.000

d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

4.000.000

6.000.000

e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t

4.000.000

6.000.000

A.III. Pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone:

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone) sau un echivalent

Taxa
(lei/an/autovehicul)

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1. Autovehicule cu 2+1 axe şi cu masa:

a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t

1.000.000

1.100.000

b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t

1.100.000

1.200.000

c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t

1.200.000

1.300.000

d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t

1.300.000

1.400.000

e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t

1.400.000

1.500.000

f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t

1.500.000

1.600.000

g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

1.600.000

2.000.000

h) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t

2.000.000

3.400.000

2. Autovehicule cu 2+2 axe şi cu masa:

a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t

1.200.000

1.300.000

b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t

1.300.000

1.600.000

c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t

1.600.000

2.000.000

d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t

2.000.000

2.300.000

e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t

2.300.000

3.700.000

f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t

3.700.000

5.200.000

g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t

5.200.000

7.900.000

h) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

5.200.000

7.900.000

3. Autovehicule cu 2+3 axe şi cu masa:

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

4.200.000

5.700.000

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

5.700.000

8.000.000

4. Autovehicule cu 3+2 axe şi cu masa:

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

3.500.000

5.000.000

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

5.000.000

7.000.000

c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

7.000.000

7.900.000

5. Autovehicule cu 3+3 axe şi cu masa:

a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t

2.800.000

3.100.000

b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t

3.100.000

3.700.000

c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t

3.700.000

7.500.000

B. Pentru remorci, semiremorci şi rulote*):

Capacitatea

- lei/an -

a) până la o tonă inclusiv

59.000

b) între 1 şi 3 tone inclusiv

194.000

c) între 3 şi 5 tone inclusiv

292.000

d) peste 5 tone

370.000

__________

*) Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere), conform lit. A pct. III.

C. Pentru mijloacele de transport pe apă

- lei/an -

a) luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz şi agrement personal

100.000

b) bărci fără motor, folosite în alte scopuri

300.000

c) bărci cu motor

600.000

d) bacuri, poduri plutitoare

5.000.000

e) şalupe

3.000.000

f) iahturi

15.000.000

g) remorchere şi împingătoare:

g1) până la 500 CP

3.000.000

g2) între 501 şi 2.000 CP

5.000.000

g3) între 2.001 şi 4.000 CP

8.000.000

g4) peste 4.000 CP

12.000.000

h) vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din aceasta

1.000.000

i) ceamuri, şlepuri şi barje fluviale, în funcţie de capacitatea de încărcare:

i1) până la 1.500 tone inclusiv

1.000.000

i2) între 1.501 şi 3.000 tone inclusiv

1.500.000

i3) peste 3.000 tone

2.500.000

ANEXA Nr. 7

TAXE pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

A. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită:

1.1. În mediul urban:

Suprafaţa

Taxa
-lei-

a) până la 150 m2 inclusiv

25.000-35.000

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv

37.000-47.000

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv

48.000-60.000

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv

61.000-72.000

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv

73.000-85.000

f) peste 1.000 m2

85.000+130 lei/m2
pentru ceea ce depăşeşte suprafaţa de 1.000 m2

1.2. În mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

2. (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinaţie de locuinţă şi anexe gospodăreşti taxele se reduc cu 50%.

(2) Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lăcaşuri de cult, inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora, pentru lucrările de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public judeţean sau local, precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice.

3. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 este cuprinsă între 37.000 lei şi 48.000 lei.

4. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizată a construcţiilor.

5. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote, campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcţiei.

6. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor taxa datorată este de 48.000 lei pentru fiecare m2 .

7. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a amenajărilor taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse demolării.

8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei iniţiale.

9. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei şi 73.000 lei pentru fiecare instalaţie.

10. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari ori de structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, taxa datorată este cuprinsă între 100.000 lei şi 364.000 lei.

11. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa datorată este cuprinsă între 48.000 lei şi 61.000 lei.

B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum şi pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe:

1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:

Activităţi lucrative

-lei-

a) pentru meseriaşi şi cărăuşi

50.000 - 75.000

b) pentru cazane de fabricat rachiu

75.000 - 130.000

c) pentru liber-profesionişti

130.000 - 200.000

d) pentru mori, prese de ulei şi darace

200.000 - 400.000

e) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus

400.000 - 1.000.000

2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, între 83.000 lei şi 121.000 lei.

3. Pentru eliberarea de:

a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:

a1) la scara 1:500

240.000

a2) la scara 1:1.000

360.000

a3) la scara 1:2.000

480.000

b) autorizaţii şi vize anuale ce dau dreptul de a executa proiecte: 280.000 lei.

4. Pentru eliberarea certificatului de producător şi viza trimestrială a acestuia, între 50.000 lei şi 500.000 lei.

ANEXA Nr. 8

LISTA cuprinzând vehicule lente

Nr.
crt.

Denumirea vehiculului lent

1.

Autocositoare

2.

Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)

3.

Autogreder

4.

Autoscreper

5.

Autostivuitor

6.

Buldozer pe pneuri

7.

Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje

8.

Compactor autopropulsat

9.

Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc.

10.

Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri

11.

Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri

12.

Excavator pe pneuri

13.

Freză autopropulsată pentru canale

14.

Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat

15.

Freză rutieră

16.

Încărcător cu o cupă pe pneuri

17.

Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare

18.

Macara cu greifer

19.

Macara mobilă pe pneuri

20.

Macara turn autopropulsată

21.

Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente

22.

Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor

23.

Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri

24.

Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor

25.

Maşină autopropulsată pentru forat

26.

Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt

27.

Plug de zăpadă autopropulsat

28.

Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn

29.

Tractor pe pneuri

30.

Troliu autopropulsat

31.

Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor

32.

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

33.

Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri

34.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

35.

Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 92 din data de 2 februarie 2002