ORDONANŢĂ nr. 61 din 28 august 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare

În temeiul art. 107, alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1, lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

Art. I

Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 (aprobată prin Legea nr. 114/1995) şi prin Legea nr. 105/1997, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote stabilite de către consiliile locale, potrivit legii, care poate fi cuprinsă între 1,0-1,5% asupra valorii stabilite potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege."

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Pentru clădirile altor contribuabili decât cei prevăzuţi la art. 5, impozitul se calculează prin aplicarea cotei stabilite de către consiliile locale, potrivit legii, ce poate fi cuprinsă între 1,0-1,5% asupra valorii la care sunt înscrise clădirile în evidenţa contabilă a acestora."

3. La articolul 8 alineatul 1 termenul "evidenţa" se înlocuieşte cu expresia "evidenţa contabilă".

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Contribuabilii, definiţi potrivit legii, care deţin în proprietate suprafeţe de teren, situate în municipii, oraşe şi comune, datorează impozitul pe teren conform dispoziţiilor legii."

5. Articolul 14 se completează cu un alineat, care va avea următorul cuprins:

"Contribuabilii, persoane fizice, care deţin în proprietate suprafeţe de teren aferente curţilor, neocupate de clădiri, de până la 1.000 m2 inclusiv, situate în municipii, oraşe şi comune, sunt scutiţi de impozitul pe teren. Pentru suprafeţele care depăşesc 1.000 m2 se datorează impozit pe venitul agricol, conform prevederilor legale."

6. Capitolul V "Taxa pentru folosirea locurilor publice" se abrogă.

7. Articolul 34 punctul 2 alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Taxele prevăzute la acest punct nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lăcaşuri de cult, inclusiv construcţiile anexe ale acestora, precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţii publice."

8. Articolul 39 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Contribuabilii definiţi potrivit art. 3 din prezenta lege, care solicită efectuarea serviciului de reclamă şi publicitate pentru ţigări, produse din tutun şi băuturi alcoolice pe bază de contract scris, prin intermediul presei scrise, televiziunii sau prin alte diverse mijloace, sunt obligaţi să plătească la bugetele locale o taxă de 10% din valoarea contractului."

9. Articolul 40 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Pentru publicitatea şi reclama efectuate la ţigări, produse din tutun şi băuturi alcoolice, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 39, taxa este de 12% din suma brută a prestaţiei şi se plăteşte de către contribuabilul care solicită efectuarea serviciului de publicitate şi reclamă."

10. Titlul capitolului VIII va avea următorul cuprins:

"Taxă pentru şederea în staţiunile turistice."

11. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"Art. 46. - Pentru şederea, pe o durată mai mare de 48 de ore, în staţiunile turistice declarate conform legii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, stabilesc taxa pentru şederea în respectivele staţiuni turistice.

Taxa pentru şederea în staţiunile turistice se plăteşte de persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani."

12. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

"Art. 47. - Persoanele care au domiciliul în aceste localităţi, cele aflate în deplasare în interesul serviciului, turiştii cazaţi la cabanele turistice aflate în afara staţiunilor turistice, persoanele handicapate, pensionarii de orice fel, elevii şi studenţii sunt scutiţi de plata taxei pentru şederea în staţiunile turistice."

13. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

"Art. 48. - Taxa pentru şederea în staţiunile turistice se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea sau se face tratamentul balnear, o dată cu luarea în evidenţă a turiştilor, şi se varsă la bugetul consiliului local în termen de 10 zile de la această dată."

14. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

"Art. 49. - În cazul în care taxa pentru şedere în staţiunile turistice este inclusă în chitanţa sau în costul biletului de odihnă şi tratament, persoanele juridice prevăzute la art. 48 vor vărsa la bugetul consiliului local suma aferentă acesteia, recuperată de la agenţiile de turism prin intermediul cărora a fost valorificată chitanţa sau biletul de odihnă şi tratament, în termen de 10 zile de la luarea în evidenţă a turiştilor."

15. Capitolul IX "Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie" se abrogă.

16. Articolele 53, 54, 55, 56 şi 57 se abrogă.

17. După articolul 57 se introduce articolul 571, care va avea următorul cuprins:

"Art. 571 - În exercitarea atribuţiilor ce le revin în administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judeţene, după caz, pot institui taxe pentru: utilizarea temporară a locurilor publice; deţinerea în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje autorizate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit; vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologice, precum şi alte taxe.

Sumele provenite din taxele menţionate la alineatul precedent constituie venituri proprii ale bugetelor locale."

18. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

"Art. 58. - Consiliile locale pot institui şi alte taxe, altele decât cele reglementate de lege, pentru serviciile publice create la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, în scopul satisfacerii unor necesităţi ale locuitorilor, cu condiţia ca taxele percepute să asigure cel puţin acoperirea cheltuielilor cu înfiinţarea, întreţinerea şi, după caz, funcţionarea acestor servicii.

Taxele speciale instituite potrivit alineatului precedent constituie venituri cu afectaţie specială ale bugetelor locale, fiind destinate satisfacerii scopurilor pentru care au fost înfiinţate.

Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârşitul exerciţiului bugetar ca diferenţă între veniturile încasate şi cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."

19. Articolul 62 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se datorează majorări de întârziere, conform dispoziţiilor legale în materie."

20. Termenul prevăzut la articolul 62 alineatul 3 şi alineatul 4 se modifică de la "2 ani" la "5 ani".

21. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

"Art. 63. - Obiecţiunile, contestaţiile şi plângerile formulate la actele de control sau de impunere se soluţionează conform dispoziţiilor legale în materie."

22. Articolul 65 se completează cu un alineat, care va avea următorul cuprins:

"Impozitele şi taxele locale stabilite în sume fixe vor putea fi majorate sau diminuate, anual, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, cu până la 30%. Hotărârea de modificare trebuie adoptată până la data de 31 octombrie a fiecărui an şi se aplică în anul următor."

23. Articolul 68 alineatul 1 litera c) se abrogă.

24. Articolul 68 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Contravenţia menţionată la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 250.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 250.000 lei la 1.000.000 lei."

25. Articolul 68 alineatul 5 va avea următorul cuprins:

"Dispoziţiile prezentului articol nu sunt aplicabile contribuabililor, persoane juridice, pentru care se aplică dispoziţiile legale specifice."

26. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

"Art. 69. - Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, precum şi a amenzilor se efectuează de către organele de specialitate ale consiliilor locale.

În decursul anului 1998, consiliile locale au obligaţia organizării de compartimente de specialitate în vederea preluării atribuţiilor prevăzute la alin. 1, stabilite conform legislaţiei referitoare la administraţia publică locală, începând cu data de 1 ianuarie 1999, dată până la care acestea se vor realiza prin organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor.

Începând cu anul 1999 se va adopta o nouă procedură de soluţionare a obiecţiunilor, contestaţiilor şi plângerilor formulate la actele de control sau de impunere."

27. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

"Art. 74. - Impozitele şi taxele locale stabilite în sume fixe şi normele din anexa nr. 1 la prezenta lege, precum şi amenzile se indexează anual, prin hotărâre a consiliilor locale, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflaţie aferent unei perioade de 12 luni, care sfârşeşte la 1 noiembrie a aceluiaşi an şi când creşterea acestuia depăşeşte 20%."

28. După articolul 75 se introduce art. 751, care va avea următorul cuprins:

"Art. 751. - Pentru impozitele şi taxele locale datorate până la data de 31 decembrie 1997 inclusiv, pentru contestaţiile aflate pe rol şi plângerile la instanţele judecătoreşti se aplică legislaţia în vigoare până la această dată."

Art. II

Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1998.

Până la data de 31 octombrie 1997, Guvernul va aproba la propunerea Ministerului Finanţelor şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală modificarea şi completarea normelor privind metodologia de calcul, formularistica corespunzătoare referitoare la aşezarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi republicarea acestora până la data de 1 ianuarie 1998 în Monitorul Oficial al României.

Art. III

Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanţelor,

Mircea Ciumara

Ministru delegat pe lângă primul-ministru

pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului

şi a Departamentului pentru Administraţie Publică Locală,

Remus Opriş

p. Ministrul turismului,

Mirel Ţariuc,

secretar de stat

Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 226 din data de 30 august 1997